Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-171 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-171

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, 7.6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018 metų veiklos planui (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-171 - DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI (PRIEDAS)
Į pradžią