Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-493 2018-04-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LELIJŲ G. 88 IR 88A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ LELIJŲ G. 88 IR 88A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr.  DV-493

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

nurodau:

1.   Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Lelijų g. 88 ir 88A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-48092;

2.   duomenis projektui rengti:

2.1.      projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Vijoleta Jašinskienė;

2.2.      formuojamų / pertvarkomų žemės sklypų kadastro Nr. 1101/0019:0419, plotas – 0,0488 ha ir kadastro Nr. 1101/0019:0418, plotas – 0,1196 ha ;

2.3.      kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4.      projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas);

3.   projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4.   paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią