Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-303 2018-03-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO SANTAIKOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SANTAIKOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. kovo 8 d. Nr.  DV-303

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

nurodau:

                      1.    Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Santaikos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-46617;

                      2.    duomenis projektui rengti:

                      2.1.   projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Alytaus regioninis padalinys; 

                      2.2.   formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo plotas – apie 0,2309 ha;

                      2.3.   projekto tikslas – formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį;

                      2.4.   statinių ir (ar) įrenginių unikalūs numeriai, kuriems formuojamas sklypas – 1196-5002-7013, 1196-5002-7024, 1196-5002-7046;

                      3.    projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per ŽPDRIS;

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią