Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-6 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-231 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-231 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-6

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimą Nr. T-231 „Dėl  Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“:

1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

                      2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).“

3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus:

3.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

                      3.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją,  organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.“

                      3.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „4. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių ir miesto teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami klausimai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą kompetenciją.“

                      3.4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „8. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sprendžia klausimus, susijusius su:

                      8.1. miesto ar jo dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;

                      8.2. atstovų delegavimu dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe;

                      8.3. atstovų delegavimu į tarybos sudaromų komisijų narius;

                      8.4. papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymu, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymu ir naudojimu;

                      8.5. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu;

                      8.6. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms;

                      8.7. vietos verslumo skatinimu;

                      8.8. kitais visiems miesto teritorijos gyventojams svarbiais ir teisės aktais priskirtais klausimais.“

3.5. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.“

3.6. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.2. Apie išplėstinės seniūnaičių sueigos datą, laiką, vietą, preliminarią darbotvarkę ir sprendimų projektus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas seniūnaičiams ir į sąrašą įrašytoms bendruomeninėms organizacijoms pranešama elektroniniu paštu ir paskelbiama interneto svetainės www.alytus.lt skiltyje „Alytaus seniūnaitijos“.“

3.7. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolus registruoja ir saugo savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Protokolas vieno langelio informacinės sistemos „Avilys“ priemonėmis pateikiamas susipažinti Tarybos ir mero sekretoriatui ir (ar) savivaldybės ir administracijos vadovams, tarnautojams, kurių kompetencija yra įvertinti sueigos priimtą rekomendacinį sprendimą. Prireikus protokolą užregistravusio padalinio tarnautojas ar darbuotojas parengia protokolo išrašą (-us) ar kopiją (-as).“

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią