Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-78 2018-01-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ULONŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1101/7001:0083) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ULONŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1101/7001:0083) ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 22 d. Nr.  DV-78

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. sausio 16 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-23-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą Ulonų gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP- 27598) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.3. projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, Kaunas, Judita Marozienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-957);

                      1.4. projekto tikslas – pertvarkyti Ulonų gatvės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 1101/7001:0083, padalijant į du žemės sklypus;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 4,7209 ha;

                      1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos); XLVIII (Šilumos ir karšto vandens teikimo tinklų apsaugos zonos);

1.5.5. nustatytas servitutas (kodas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1;

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 2,4670 ha;

                      1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje);

1.6.5. nustatytas servitutas (kodas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1.

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią