Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-70 2018-01-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO, ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIS NR. 1101/0003:1334 IR NR. 1101/0003:1185 (VOVERAIČIŲ G. 4C) ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO, ŽEMĖS SKLYPŲ  KADASTRINIS NR. 1101/0003:1334 IR NR. 1101/0003:1185 (VOVERAIČIŲ G. 4C) ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr.  DV-70

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti valstybinių žemės  sklypų formavimo, žemės sklypų kadastrinis Nr. 1101/0003:1334 ir Nr. 1101/0003:1185 (Voveraičių g. 4C) Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (teritorijos schema pridedama) ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus.

2. Duomenis projektui rengti:

2.1. planavimo iniciatorė – Alytaus miesto savivaldybės administracija;

2.2. planavimo organizatorė – Alytaus miesto savivaldybės administracija;

2.3. asmuo, finansuojantis projektą – Giedrius Noreika;

2.4. pertvarkomo žemės sklypo kadastrinis Nr. 1101/0003:1334, plotas 8,5088 ha, žemės sklypo kadastrinis Nr. 1101/0003:1185, plotas 0,1000 ha, formuojamų valstybinės žemės sklypų plotai  apie  0,0206 ha, apie 0,0738 ha ir apie 0,0277 ha;

2.5. projekto tikslas – formuoti naujus valstybinės žemės sklypus, pertvarkyti žemės sklypus / padalinti į du ir daugiau žemės sklypų, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us), įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

3. Projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią