Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-66 2018-01-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr.  DV-66

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. sausio 2 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-1-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą valstybinės žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-25717) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.3. projekto rengėjas – R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, Romualdas Jogminas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-374);

                      1.4. projekto tikslas – suformuoti naujus kitos paskirties žemės sklypus, nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

                      1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-1) duomenys:

                      1.5.1. plotas – 0,6023 ha;

                      1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.5.3. naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XXVIII (vandens telkiniai);

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-2) duomenys:

                      1.6.1. plotas – 0,2272 ha;

                      1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos);

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-3) duomenys:

                      1.7.1. plotas – 0,0991 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-4) duomenys:

                      1.8.1. plotas – 0,0988 ha;

                      1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.8.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.9. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-5) duomenys:

                      1.9.1. plotas – 0,0864 ha;

                      1.9.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.9.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.9.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.10. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-6) duomenys:

                      1.10.1. plotas – 0,0832 ha;

                      1.10.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.10.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.10.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona);

1.11. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 0014-7) duomenys:

                      1.11.1. plotas – 0,0835 ha;

                      1.11.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.11.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.11.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

Į pradžią