Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-421 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-421

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“, 28.3.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Pretendentų Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos 2017-11-10 protokolą Nr. TV-20-(4.11), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2018 m. sausio 2 d. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktore Giedrę Romaškienę. 

2. Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-279 redakcija

 

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti 5 metų terminuotą darbo sutartį su Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos paskirtąja direktore Giedre Romaškiene.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

                                          

                                                                

 

Į pradžią