Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-406 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPČIŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPČIŲ NUSTATYMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-406

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės 2017-10-16 mero potvarkiu Nr. M-54 sudarytos Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatų parengimo darbo grupės 2017-12-13 posėdžio protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo kryptis:

1.1. Perimti iš UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro šias funkcijas:

1.1.1. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimą;

1.1.2. atliekų surinkimo vežėjų darbo priežiūrą ir kontrolę.

1.2. Peržiūrėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB „Ekonovus“ 2015-10-20 pasirašytą Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutartį, siekiant įrašyti nuostatas dėl atliekų svėrimo pakėlimo metu.

1.3. Įdiegti pakuočių atliekų svėrimo konteinerių pakėlimo metu sistemą.

                     2. Įpareigoti Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatų parengimo darbo grupę iki 2018-02-28 Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams pateikti 1 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo planą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią