Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-400 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-145 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-400

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 


 

                PATVIRTINTA

               Alytaus miesto savivaldybės tarybos

               2014 m. gegužės 29 d.

               sprendimu Nr. T-145

               (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

               2017 m. gruodžio 21 d.

               sprendimo Nr. T-400 redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ  SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) premijų (toliau – premijos) paskirtį, bendruosius skyrimo principus, premijų dydžius, minimalius reikalavimus sporto varžyboms, premijų skyrimo tvarką.

2. Premijos mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus (toliau – Sporto ir rekreacijos skyrius) veiklos programoje.

3. Premijos skiriamos sportininkams ir sporto žaidynių komandoms už aukštus laimėjimus Lietuvos, Europos ir Pasaulio čempionatuose, olimpinių ir parolimpinių sporto šakų ir rungčių (kvalifikacijų) nugalėtojams ir prizininkams.

4. Premijos skiriamos individualių sporto šakų sportininkams ir žaidynių komandoms, kurie (kurios) atstovavo Alytaus miestui Lietuvos čempionatuose ar Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo Pasaulio ir Europos čempionatuose. Alytaus miesto sporto įstaigose parengti sportininkai, kurie išvykę mokytis ar gyventi į kitas savivaldybes, bet kartu atstovauja ir Alytaus miestui, visą mokymosi ir aktyvaus sportavimo laikotarpį pretenduoja į šią premiją.

 

II SKYRIUS

SKIRIAMŲ PREMIJŲ DYDŽIAI

 

5. Premijos skiriamos pagal nustatytą pareiginės algos bazinį dydį (toliau – BD) to laikotarpio, kada pasirašomas administracijos direktoriaus įsakymas.

6. Nustatomi tokie premijų dydžiai:

6.1. Olimpinių ir parolimpinių sporto šakų rungčių sportininkams už laimėjimus Lietuvos čempionate:

6.1.1. pirmoji vieta – 4 BD; 

6.1.2. antroji vieta ­­– 3 BD;   

6.1.3. trečioji vieta – 2 BD.

6.2. Olimpinių sporto šakų žaidynių komandoms už laimėjimus Lietuvos čempionatuose:

6.2.1. pirmoji vieta – 150 BD; 

6.2.2. antroji vieta ­­– 115 BD;   

6.2.3. trečioji vieta – 76 BD.

6.3. Sportininkams, dalyvavusiems Lietuvos rinktinės sudėtyje ir laimėjusiems prizines vietas Pasaulio ir Europos sporto šakų varžybose, taikomi tokie Lietuvos čempionato atitinkamos prizinės vietos premijos dydžio apskaičiavimo koeficientai:

6.3.1. Pasaulio čempionate – koeficientas 10;

6.3.2. Europos čempionate – koeficientas 7;

6.3.3. Europos ir Pasaulio amžiaus grupių pirmenybėse, sporto žaidynėse ir festivaliuose – koeficientas 4.

 

 

III SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI SPORTO VARŽYBOMS

 

7. Lietuvos čempionato finalinėse individualių sporto šakų rungtyse (kvalifikacijoje) turi dalyvauti ne mažiau kaip šeši sportininkai.

8. Lietuvos komandinių sporto šakų čempionate turi dalyvauti ne mažiau kaip aštuonios komandos. Jeigu komandų yra mažiau, mažinamas dydis už kiekvieną vienetą komandų po 20 procentų.

9. Jeigu žaidynėse aukščiausias Lietuvos varžybų lygis yra sporto šakos lygos varžybos, šios varžybos prilyginamos čempionatui.

10. Pasaulio ir Europos čempionatams taikomi tokie patys minimalūs reikalavimai kaip Lietuvos čempionatams.

 

IV SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

11. Premijų kandidatus teikia Alytaus miesto sporto įstaigų, kuriose sportuoja sportininkas ar komanda, kurios narys yra sportininkas, vadovas.

12. Įstaiga užpildo paraišką dėl kandidato į Alytaus miesto savivaldybės sportininkų (komandų) premiją (forma pridedama), prideda priedus, nurodytus paraiškos formoje.

13. Paraiška nustatyta tvarka teikiama Sporto ir rekreacijos skyriui per tris mėnesius po sportininko dalyvavimo varžybose.

14. Informacija apie premijų skyrimo tvarką turi būti skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

15. Administracijos direktorius įsakymu iš penkių asmenų sudaro Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijoms skirti pateiktų dokumentų įvertinimo ekspertų grupę (toliau – Ekspertų grupė). Ekspertų grupės sudėtį siūlo Sporto ir rekreacijos skyrius. Ekspertų grupės veikla neterminuojama, protokoliniai sprendimai priimami didžiąja balsų dauguma.

16. Sporto ir rekreacijos skyrius, atsižvelgdamas į Ekspertų grupės išvadas, teikia administracijos direktoriui premijų kandidatūras. Premijos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Sportininkams skirtos premijos pervedamos į asmenines sąskaitas. Komandoms skirtos premijos pervedamos į įstaigų, kuriose sportuoja komanda, sąskaitą.

18. Informacija apie sportininkus, kuriems yra skirtos premijos, skelbiama savivaldybės interneto portale.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Kilus ginčams tarp Ekspertų grupės ir sporto premijų teikėjų, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikimu, savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________

 

 

             Alytaus miesto savivaldybės sportininkų

             premijų skyrimo tvarkos aprašo

             priedas

 

(Paraiškos dėl kandidato į Alytaus miesto savivaldybės sportininkų (komandų) premiją forma)

 

(Paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis ir kodas)

 

(buveinės adresas)

 

(ryšio palaikymo duomenys – telefonas / el. paštas)

 

(juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė, ryšio palaikymo duomenys)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Sporto ir rekreacijos skyriui

 

PARAIŠKA

DĖL KANDIDATO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ (KOMANDŲ) PREMIJĄ

_____________________________

(data)

Alytus

 

Premijos tikslas – skatinti olimpinių ir parolimpinių sporto šakų sportininkus ir žaidynių sporto komandas už aukštus laimėjimus Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, amžiaus grupių pirmenybėse, žaidynėse ir festivaliuose.

1

Kandidato vardas, pavardė (komandos pavadinimas)

 

2

Sporto šaka

 

3

Mokymo įstaiga, sporto organizacija, adresas, telefonas, faksas, el. paštas

 

4

Kandidato sportiniai laimėjimai (pridedamos patvirtintos dokumentų kopijos)

 

5

Namų adresas, telefonas, faksas, el. paštas (teikiant sportininką)

 

6

Teikiančio juridinio asmens bankas, banko kodas, įstaigos kodas, sąskaitos Nr. (teikiant komandą)

 

PRIDEDAMA:

1.

2. ...

                      Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

______________

 

Į pradžią