Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1578 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 22, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 22, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr.  DV-1578

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. lapkričio 30 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-2504-(8.12.):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Maironio g. 22, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-38473) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Svajūnas Rusinas;

                      1.3. projekto rengėja – Nida Geštautaitė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-424;

                      1.4. projekto tikslas – naujo valstybinės žemės sklypo formavimas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

                      1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

                      1.5.1. plotas 0,0439 ha;

                      1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.5.3. naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

______________

 

Į pradžią