Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-377 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-223 "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-223 "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-377

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-223 „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.3. buveinės adresas – Kaštonų g. 3, Alytus.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią