Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-362 2017-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T-362

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 ir 3 dalimis, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-17 siūlymą Nr. VD-2823 ir į Alytaus miesto savivaldybės mero 2017-11-21 teikimą Nr. VD-2873, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017-11-09 raštą Nr. 4-01-8533 ir Balsų skaičiavimo komisijos 2017-11-30 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Skirti Viliją Ramanauskienę nuo 2017 m. gruodžio 5 d. į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo A lygio 16 kategorijos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Neteko galios.

2018 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-375 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią