Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1467 2017-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KEPYKLOS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr.  DV-1467

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-11-24 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-869-(8.12):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Kepyklos g. 4, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-38960) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                      1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Laima Černienė;

                      1.3. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739;

                      1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą, siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai / padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

                      1.5. pertvarkomas 1,3297 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1101/0024:58, esantis Kepyklos g. 4, Alytuje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                      1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

                      1.6.1. plotas 1,1647 ha;

                      1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5. nustatyti servitutai:

1.6.5.1 (kodas 214) kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) –S1 (0,0300 ha);

1.6.5.2. (kodas 222) servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S2 (0,0300 ha);

1.6.5.3. (kodas 215) kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) – S3 (0,0300 ha).

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.7.1. plotas 0,1650 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos), XLVIII (Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos);

1.7.5. nustatyti servitutai:

1.7.5.1. (kodas 114) kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantis daiktas) – S1 (0,0300 ha);

1.7.5.2. (kodas 218) servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – S2 (0,0300 ha).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią