Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1469 2017-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŪDRIJOS G. 49, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr.  DV-1469

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290  „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius, 

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Ūdrijos g. 49, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP - 43160;                   

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Tomas Rėklys;

                      2.2. formuojamo / pertvarkomo žemės sklypo kadastro Nr. 1101/0004:195, plotas – 7,2332 ha;

                      2.3. žemės ūkio paskirties / kiti žemės ūkio paskirties sklypai;

                             2018 m. sausio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-59 redakcija

 

                      2.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us).

                             2017 m. gruodžio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1580 redakcija

                             2018 m. birželio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-759 redakcija

 

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią