Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1357 2017-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr.  DV-1357

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio          8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija),

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formas:

1. Projektų atrankos konkurso paraiškos formą (pridedama).

2. Projektų vertinimo anketos formą (pridedama).

3. Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                             PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr.  DV-1357

 

(Projektų atrankos konkurso paraiškos forma)

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA

_____________________

(Data)

 

Paraiška:

 Teikiama pirmą kartą

 Patikslinta

 

Sritis ir prioritetas, pagal kurią teikiama paraiška:

Sritis (įrašomas srities pavadinimas)

Prioritetas (įrašomas prioriteto numeris ir pavadinimas)

 

1.      Bendra informacija apie projektą ir projekto vykdytojus

 

1.1. Projekto pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjas (įmonė, įstaiga ar organizacija, atsakinga už projekto įgyvendinimą)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

Banko sąskaitos numeris

 

1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris, elektroninis paštas

 

 

1.4. Projekto partneris (-iai)

Juridinio asmens pavadinimas

Teisinė forma

Partnerio vaidmuo įgyvendinant projektą

 

 

 

 

 

 

1.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

1.6. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

 

 

 

2. Projekto aprašymas

 

2.1. Projekto santrauka (trumpai aprašyti projekto poreikį, principus ar idėjas, kaip bus sprendžiamos problemos, pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, kuo siūlomas projekto įgyvendinimo būdas yra unikalus, originalus ir t. t., kokia nauda bus Alytaus miestui (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės naudą)

 

 

2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą

Žmogiškieji ištekliai

 

 

Patalpos (aprašyti patalpas, kuriose bus vykdoma projekto veikla, nurodyti nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt.)

 

Transportas (koks, kieno nuosavybė, panauda ar kt.)

 

 

Priemonės ir įranga (turimos priemonės ir įranga projekto veiklai įgyvendinti)

 

2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Ar projektas yra tęstinis?

 Taip

 Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas (aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos)

 

2.5. Projekto viešinimas (nurodyti informacijos sklaidos priemones, pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo laikotarpį)

Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

 

 

 

 


3. Projekto pagrindimas

 

3.1. Projekto tikslas (konkretus, išmatuojamas, realus, apibrėžtas laiko požiūriu)

3.2. Projekto uždaviniai, veikla, rezultatas

Eil.Nr.

Projekto uždaviniai

Projekto veiklos pavadinimas, jos aprašymas ir vykdymo laikotarpis

Veiklos rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

(pvz., renginių skaičius, vnt.,

žiūrovų, dalyvių skaičius, žm. )

Siekiama veiklos rezultato rodiklio reikšmė (nurodyti skaičių)

1.

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

...

 

 

2.

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

...

 

 

 

4. Projekto biudžetas

 

4.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros projekto lėšų sumos)

Bendra projekto lėšų suma

 

100

Iš jos:

 

 

Iš Alytaus miesto savivaldybės prašoma lėšų suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

 


4.2. Projekto išlaidų sąmata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurais

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Savivaldybės lėšų suma

 

Prašoma skirti iš savivaldybės biudžeto

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Kitų šaltinių skiriamų lėšų suma

 

Bendra suma

1. Projekto vykdymo išlaidos

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos kvietime teikti paraiškas

4.3. Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (nurodyti paskutinių trejų metų skirtą lėšų sumą, Eur)

Sritis

20... m.

20... m.

20... m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Paraiškos priedai:

 

5.1.  Sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais).

5.2.  Kita, projektų teikėjų nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą.

 

6. Tvirtinu:

6.1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

6.2. Lėšos, skirtos veiklai iš savivaldybės biudžeto, nebus apmokamos iš kitų finansavimo šaltinių.

6.3. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta  finansavimo suma) būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

________________________                       _______________             ___________________

(Organizacijos vadovo (-ės) arba jo

 įgalioto asmens  pareigos)                                  (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

                                                                                      A. V.

                      

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr.  DV-1357

 

(Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario (-ĖS)

_________________________________________________________

(komisijos nario (-ės) vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. __________________ d.

Alytus

 

Aš, ____________________________, vertindamas (-a) projektus:

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma;

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. projektų duomenys ir turinys;

2.2. projektų vertinimo išvados;

2.3. projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4. kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

_______________________                                                                                                                                                                                                              ___________________________________

(Parašas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (Vardas ir pavardė)

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
DV-1357 - Priedas – DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO
Į pradžią