Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1345 2017-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽYGIMANTO AUGUSTO G. 27, ŽYGIMANTO AUGUSTO G. 29 IR TRAKŲ G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŽYGIMANTO AUGUSTO G. 27, ŽYGIMANTO AUGUSTO G. 29  IR TRAKŲ G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr.  DV-1345

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-10-23 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-840-(8.12.) bei 2017-10-27 Lijanos Ramonaitienės prašymą (registruotas 2017-10-30 Nr. GD-20669(24.15)) :

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Žygimanto Augusto g. 27, Žygimanto Augusto g. 29 ir Trakų g. 12, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-37199) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Roma Šleinotienė;                      1.3. projekto rengėja – Lijana Ramonaitienė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-85;

                      1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

                     1.5. pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 1101/0021:230, plotas – 0,0632 ha, kadastro Nr. 1101/0021:369, plotas – 0,0684 ha  ir kadastro Nr. 1101/0021:397, plotas – 0,0610 ha;

                      1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 78-1) duomenys:

                      1.6.1. plotas 0,1926 ha;

                      1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamosios teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią