Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-341 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-341

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2017-09-20 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimo Nr. T-45 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Perduoti 10 metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais asociacijai „Gelbėkit vaikus“ negyvenamąsias 904,74 m² ploto patalpas Vilties g. 28A, Alytuje (registro Nr. 44/1132877, kadastro duomenų byloje Nr. 11/1469 unikalus Nr. 1196-9003-0014, pastatas pažymėtas 1C2p, inventorinis Nr. 1000010, asociacijos socialinei veiklai vykdyti – teikti kokybiškas ir vaiko bei šeimos poreikius atitinkančias paslaugas Alytaus savivaldybėje.“

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl 2016-03-08 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-411(38.5) pakeitimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią