Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-340 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRUI

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-340

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 13 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinio kultūros centro  2017-09-29 raštą Nr. R1-422 „Dėl valstybės turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro patikėjimo teise valdomą  ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 912,0 Eur, likutinė vertė 2017-08-31 – 673,08 Eur, ir trumpalaikį turtą, kurio įsigijimo vertė  5 200,0 Eur, pagal priedą.

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.  Perimamas turtas bus naudojamas vykdyti šioms savivaldybės funkcijoms: gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra).

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 26 d.

sprendimo Nr. T-340

priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Vienetų skaičius, vnt.

Įsigijimo vertė, Eur

Vieneto likutinė vertė  2017-08-31, Eur

Bendra likutinė vertė 2017-08-31, Eur

1.

Cimbolai su įdėklu

1

912,00

673,08

673,08

 

Iš viso

673,08

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Perduodamas turtas

Kiekis,
vnt.

Vieneto įsigijimo
 vertė,  Eur

Perduodamo turto
bendra įsigijimo vertė,  Eur

1.       

vyriški marškiniai

10

42,00

420,00

2.       

vyriškos kelnės

10

48,00

480,00

3.       

moteriški marškiniai

12

55,00

660,00

4.       

vyriška liemenė

10

58,00

580,00

5.       

moteriška liemenė

12

60,00

720,00

6.       

moteriškas sijonas

12

80,00

960,00

7.       

moteriška prijuostė

12

115,00

1 380,00

 

Iš viso

5 200,0

 

_________________________

 

 

 

 

Į pradžią