Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-327 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO NUOTEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS GERINIMO ALYTAUS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ SEKTORIUJE PROJEKTUI IR LĖŠŲ SKYRIMO JAM ĮGYVENDINTI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NUOTEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS GERINIMO ALYTAUS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ SEKTORIUJE PROJEKTUI IR LĖŠŲ SKYRIMO JAM  ĮGYVENDINTI

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-327

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-19 įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Nuotekų tvarkymo būklės gerinimo Alytaus miesto privačių namų sektoriuje projektui.

2. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 30 procentų dydžio dalinį projekto finansavimą, jeigu bus gautos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos (dotacija).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią