Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1340 2017-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JUOZAPAVIČIAUS G. 24, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JUOZAPAVIČIAUS G. 24, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 27 d. Nr.  DV-1340

Alytus

 

 

 

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-10-13 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-831-(8.12):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo A. Juozapavičiaus g. 24, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-39535) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Virginija Daugėlienė ir Ilona Motiejūnienė;

                      1.3. projekto rengėjas – Arūnas Valavičius, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-739;

                      1.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypą / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

                      1.5. pertvarkomas 0,1342 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1101/0020:123, esantis A. Juozapavičiaus g. 24, Alytuje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

                      1.6.1. plotas 0,0868 ha;

                      1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos), XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5. nustatomi servitutai:

1.6.5.1. kelio servitutas (kodas 214) teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) S2;

 

1.6.5.2. servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) S1.

                      1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

                      1.7.1. plotas 0,0474 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), XIX (Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

                     1.7.5. nustatomi servitutai:

1.7.5.1. kelio servitutas (kodas 114) teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantis daiktas) S2;

1.7.5.2. servitutas (kodas 221) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) S1.

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią