Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1275 2017-10-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 13 d. Nr.  DV-1275

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. spalio 4 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-809-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą valstybinės  žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-16723) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, Kaunas, Simona Adomaitytė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-1016);

1.4. projekto tikslas – naujų valstybinės žemės sklypų formavimas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo Naujakurių g. (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,3177 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. nustatytas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1, S2, S3, S4, S5;

1.6. suprojektuoto žemės sklypo Domantonių g. (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 1,1006 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5. nustatytas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11;

1.7. suprojektuoto žemės sklypo Vėjo g. (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,0694 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.5. nustatytas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1, S2;

1.8. suprojektuoto žemės sklypo Vėjo g. (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 4) duomenys:

1.8.1. plotas 0,1977 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.8.5. nustatytas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1, S2, S3;

1.9. suprojektuoto žemės sklypo Aušrinės g. (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 5) duomenys:

1.9.1. plotas 0,3541 ha;

1.9.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.9.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms;

1.9.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.9.5. nustatytas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – S1, S2, S3, S4.

 

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto portale www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią