Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-313 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVO RANKINIO FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LIETUVO RANKINIO FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-313

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio
2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu
Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Lietuvos rankinio federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 28 d.

sprendimu Nr. T-313

 

LIETUVOS RANKINIO FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO

SUTARTIS

 

2017 m. ___________________ d. Nr. _____________

Alytus

 

Lietuvos rankinio federacija (toliau – federacija), atstovaujama prezidento Donato Pasvensko, veikiančio pagal  federacijos įstatus, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus, kartu šioje sutartyje federacija ir savivaldybė vadinamos šalimis, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį.

 

I.                   SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

 

1. Sutarties tikslas – plėtoti draugiškus, aktyvius federacijos ir savivaldybės santykius, stiprinant rankinio sporto šakos plėtotę Alytaus mieste ir respublikoje.

2. Federacijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas gyventojų užimtumui ir fiziniam aktyvumui skatinti.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Federacija įsipareigoja:

3.1. teikti metodinę pagalbą miesto sporto įstaigoms, rengiančioms jaunuosius rankininkus;

3.2. pagal galimybes organizuoti ne mažiau kaip 10 sporto stovyklų Alytuje,  Lietuvos rankinio rinktinėms;

3.3. pagal galimybes organizuoti ne mažiau kaip 5 tarptautines suaugusių rinktinių varžybas;

3.4. visuose informaciniuose leidiniuose skelbti Alytaus miesto savivaldybę kaip partnerį.

4. Savivaldybė įsipareigoja:

4.1. finansuoti jaunųjų rankininkų ugdymo procesą;

4.2. pagal galimybes skirti finansavimą būtinai įrangai ir inventoriui įsigyti;

4.3. pagal galimybes teikti informaciją apie rankinio sportą informavimo priemonėse;

4.4. paskirti atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už bendradarbiavimą.

 

III. KONFIDENCIALUMAS

 

5. Šalys atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą pagal Lietuvos Respublikos  įstatymus.

6. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims gautos konfidencialios informacijos  sudarant ir vykdant sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

 


 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR PABAIGA

 

7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir yra neterminuota. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių įspėjus antrąją šalį apie nutraukimą prieš vieną mėnesį.

8. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti šalių.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Už šios sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu toks pažeidimas yra sukeltas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Prievolių pagal sutartį vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kurio metu, nepaisant visų šalių pastangų, prievolių įvykdymas yra neįmanomas.

11. Išlikus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi šalis apie jas privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Visi nesutarimai ir ginčai dėl šios sutarties ir /ar su ja susijusių santykių, sprendžiami derybomis. Jeigu ginčų išspręsti nepavyksta derybų kelių, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, prieš imdamasi teisinių veiksmų, privalo pateikti kitai šaliai raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas pažeidimas ir terminas pažeidimui pašalinti.

13. Visi pranešimai ir dokumentai, susiję su šia sutartimi bei jos vykdymu, turi būti siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

 

Lietuvos rankinio federacija

Aušros g. 42, Kaunas LT - 44158

Juridinio asmens kodas 190733284

Tel. (8 37) 244876

El. p. info@rankinis.lt

 

Prezidentas

 

Donatas Pasvenskas

 

A.    V. A

 

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Juridinio asmens kodas 188706935

Tel (8 315) 55 111

Faks. (8 315) 55 191

 

Savivaldybės meras

 

Vytautas Grigaravičius

 

A.    V. A.

 

 

Į pradžią