Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-302 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-302

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti 2015-02-26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą  ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. T-46

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017  m. rugsėjo 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr.  T-302  redakcija)

                                                                                       

                                                                                      

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS  TVARKOS APRAŠAS

 

                                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

                      1. Šis Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) taikomas nuomojant Alytaus miesto savivaldybei (toliau – savivaldybė) nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas Alytaus miesto gyventojams, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – įstatymas).

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2. 1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

                      3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės būsto fondo  sąrašą (išskyrus bendrabučių gyvenamąsias patalpas).

                      3.2. Socialinis būstas – į savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis.

                      4. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta įstatyme.

 

II. TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ

 

                      5. Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus.

                      6. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo.

 

iii. savivaldybės Būsto ir Socialinio būsto nuomos tvarka ir sąlygos

 

7. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, apskaita  tvarkoma  pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus.

8. Asmenų ir šeimų turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Socialinį būstą siūloma nuomoti pagal asmens prašymo pateikimo datą.

9. Raštiški pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą ar atsilaisvinusį būstą laikantis eiliškumo išsiunčiami šeimoms ir asmenims, įrašytiems į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus sąrašus, atsižvelgiant į ploto normatyvą, pareiškėjų poreikius.

10. Jei savivaldybės būsto ar socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu įstatymo 15 straipsnyje nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis šeimai ir asmeniui, esančiam viename iš patvirtintų sąrašų, būstas siūlomas išsinuomoti kitai šeimai ar asmeniui, kurio eilės numeris yra paskesnis, su sąlyga, kad tuščio siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas atitinka šeimos narių skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.

11. Butai, pritaikyti negalintiems savarankiškai judėti neįgaliesiems, savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo gyvenamuosiuose namuose siūlomi asmenims, įrašytiems į neįgaliųjų asmenų sąrašą ir turintiems minėtą negalią, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis.

12. Šeimos ir asmenys, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti savivaldybės būstą, privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie pageidavimą ar atsisakymą išsinuomoti siūlomą būstą.

13. Asmenims, nepateikusiems rašytinio pageidavimo arba atsisakymo per nurodytą laikotarpį išsinuomoti siūlomą butą be svarbių priežasčių, pakartotinis pasiūlymas tais pačiais metais gali būti neteikiamas.

14. Asmenys, atsisakę išsinuomoti siūlomą būstą, raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją, tais pačiais metais siūlymas dėl nuomos jiems neteikiamas.

15. Šeimos ir asmenys, sutikę išsinuomoti pasiūlytą socialinį būstą, per 20 kalendorinių dienų pateikia prašymą (asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) arba per įgaliotą atstovą) ir dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų gerinimą:

15.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą);

15.2. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;

15.3. pažymą (jeigu asmens šeimos narys gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitos savivaldybės teritorijoje) apie deklaruotą gyvenamąją vietą (esant rašytiniam asmens, jo pilnamečių šeimos narių sutikimui duomenis socialinio būsto paramos teikimo vykdytojas gauna pats);

15.4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (esant rašytiniam asmens, jo pilnamečių šeimos narių sutikimui duomenis socialinio būsto paramos teikimo vykdytojas gauna pats);

15.5. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą;

15.6. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

15.7. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:

15.7.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;

15.7.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;

15.7.3. mirties faktą patvirtinantį dokumentą;

15.8. kitus dokumentus (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo yra savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų (bendrabutyje) nuomininkas – mokėjimo kvitus iš patalpas administruojančios įmonės (bendrovės) apie sumokėtus mokesčius už nuomą, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas ir įsiskolinimų nebuvimą).

16. Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami įstatymo 16 straipsnio 7 punkte nustatyta tvarka.

17. Savivaldybės būsto fonde esantis savivaldybės būstas nuomojamas atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu sudarant socialinio būsto nuomos sutartį, o savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sąrašai tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus.

18. Savivaldybės būsto fonde esantis savivaldybės būstas ir socialinis būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto ir įrašytiems anksčiau į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, ne eilės tvarka:

18.1. netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

18.2. kai yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

18.3. asmenims ir šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų;

18.4. asmenims ir šeimoms, kai vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

18.5. asmenims ir šeimoms, kai abiems sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus); neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus);

18.6. asmenims ir šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis.

19. Šeimos ir asmenys, nurodyti  17 ir 18 punktuose, savivaldybės administracijai atitinkamai pateikia:

19.1. prašymą suteikti socialinį būstą ir dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būstą;

19.2. pažymą apie gaisro metu sudegusį būstą ar kitus dokumentus, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą dėl būsto praradimo potvynio, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

19.3. vaikų gimimo liudijimus (kai šeimoje yra vaikų);

19.4 dokumentą apie darbingumo ar neįgalumo lygį;

19.5. prireikus – kitus dokumentus, būtinus teisei į socialinio būsto nuomą įrodyti.

20. Savivaldybės būstas ar socialinis būstas išnuomojamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, savivaldybės tarybos sprendimu (kai savivaldybės būstas išnuomojamas asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais) ir pasirašoma Socialinio būsto nuomos sutartis pagal Vyriausybės nustatytą socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinę formą.

21. Informacija apie aprašo 18  punkte bei įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytoms šeimoms ir asmenims suteiktas patalpas viešai paskelbiama savivaldybės interneto portale per 10 dienų po gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasirašymo, nurodant išnuomotų patalpų naudingąjį plotą, šeimos narių skaičių ir atvejį, dėl kurio šios patapos išnuomotos.

                       

IV. KITI SAVIVALDYBĖS BŪSTO AR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS ATVEJAI

 

22. Savivaldybės būstas gali būti išnuomotas:

22.1. prireikus kapitaliai remontuoti ar rekonstruoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, kurių remontuoti negalima neiškėlus gyventojų (nuomininkų), ir jei po remonto, rekonstrukcijos ar perplanavimo gyvenamoji patalpa išlieka ─ tol, kol gyvenamosios patalpos bus suremontuotos, rekonstruotos ar pertvarkytos;

22.2. asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;

22.3. asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

23. Jeigu bute, kurį savivaldybė kaip savininkė nuomoja pagal atskiras nuomos sutartis keliems nuomininkams arba iš dalies privatizuotame bute atlaisvinamas gretimas, neizoliuotas nuo vieno iš nuomininkų gyvenamosios patalpos kambarys, jis šio nuomininko (savininko) pageidavimu perduodamas jam naudotis (išnuomojamas) pagal pateiktą prašymą, jei naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, atitinka įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Prie prašymo pridedami dokumentai, įrodantys teisę į socialinį būstą.

24. Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą ir nuomotojui sutikus, gali keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininku,  jeigu neturi skolų už savivaldybės būsto fonde esančių gyvenamųjų patalpų, kuriose jis gyvena, nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

25. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti keičiama ir asmeniui ar šeimai išnuomojamas kitas būstas, jeigu asmuo ar šeima įgyja teisę į kitokio, negu nuomojamas, naudingojo ploto socialinį būstą pagal įstatymo 9 straipsnyje nustatytą socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą ir jeigu neturi skolų už savivaldybės būsto fonde esančių gyvenamųjų patalpų, kuriose jis gyvena, nuomą, komunalines ir kitas paslaugas.

26. Nuomininkas turi teisę prašyti, kad nuomotojas suteiktų nuomininkui mažesnį socialinį būstą vietoj turimo didesnio arba vietoj socialinio būsto su patogumais suteiktų socialinį būstą be patogumų. Tokie prašymai gali būti patenkinami atsiradus tinkamam laisvam socialiniam būstui.

27. Savivaldybės būstas ar socialinis būstas išnuomojamas, socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama arba pratęsiama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar socialinio būsto sutartyje numatytais atvejais.

28. Prireikus patikrinti, kaip nuomininkas laikosi nuomos sutarties sąlygų, nuomotojas turi teisę, apie tai nepranešęs, patikrinti nuomojamą būstą šiais atvejais:

28.1. įvykus avarijai ar gedimui;

28 .2. įtardamas, kad yra pažeidžiamos nuomos sutarties sąlygos.

      

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      29. Šalių ginčai dėl šio aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

                      30. Šiame tvarkos apraše neaptarti klausimai dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais.

 

­­­______________________

 

 

 

 

Į pradžią