Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-297 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-297

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio
2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu
Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO

SUTARTIS

 

2017 m. ___________________ d. Nr. _____________

Alytus

 

Alytaus pataisos namai (toliau – Pataisos namai), atstovaujami direktoriaus Kęstučio Jasmonto, veikiančio pagal Pataisos namų įstatus, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais suteiktus įgaliojimus, kartu šioje sutartyje Pataisos namai ir savivaldybė vadinamos šalimis, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS

 

1. Sutarties tikslas – plėtoti draugiškus, aktyvius Pataisos namų ir savivaldybės santykius, stiprinant Pataisos ir Pusiaukelės namuose gerai besielgiančių nuteistųjų (toliau – nuteistieji) darbinius įgūdžius, ieškant galimybių juos įdarbinti Alytaus miesto įmonėse.

2. Pataisos namų ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas stiprinant nuteistųjų integravimąsi į visuomenę

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Pataisos namai įsipareigoja:

                      3.1. pagal savivaldybės pareikalavimą užtikrinti nuteistųjų savanorišką dalyvavimą aplinkos ar kitose Alytaus miesto aplinkotvarkos talkose, akcijose;

3.2. pagal galimybes padėti tvarkyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas ir Alytaus miesto teritorijas prieš ir po įvykusių Alytaus mieste renginių, švenčių ir kt.;

                      3.3. paskirti atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už bendradarbiavimą;

                      3.4. organizuoti nuteistųjų priežiūrą ir užtikrinti Alytaus miesto bendruomenės saugumą vykdant sutarties 3.1 ir 3.2 įsipareigojimus.

                      4. Savivaldybė įsipareigoja:

                      4.1. kviesti nuteistuosius į sporto, kultūros renginius;

                      4.2. suteikti patalpas seminarams, konferencijoms;

                      4.3. ieškoti galimybių įdarbinti nuteistuosius Alytaus miesto įmonėse;

                      4.4. paskirti atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už bendradarbiavimą.

 

III. KONFIDENCIALUMAS

 

5. Šalys atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą pagal Lietuvos Respublikos  įstatymus.

6. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims gautos konfidencialios informacijos  sudarant ir vykdant sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

 

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR PABAIGA

 

7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir yra neterminuota. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių įspėjus antrąją šalį apie nutraukimą prieš vieną mėnesį.

8. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti šalių.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

                      9. Už šios sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      10. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu toks pažeidimas yra sukeltas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Prievolių pagal sutartį vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kurio metu, nepaisant visų šalių pastangų, prievolių įvykdymas yra neįmanomas.

                      11. Išlikus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi šalis apie jas privalo nedelsiant pranešti kitai šaliai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                     

                      12. Visi nesutarimai ir ginčai dėl šios sutarties ir /ar su ja susijusių santykių, sprendžiami derybomis. Jeigu ginčų išspręsti nepavyksta derybų kelių, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, prieš imdamasi teisinių veiksmų, privalo pateikti kitai šaliai raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas pažeidimas ir terminas pažeidimui pašalinti.

                      13. Visi pranešimai ir dokumentai, susiję su šia sutartimi bei jos vykdymu, turi būti siunčiami registruotu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

 

 

Alytaus pataisos namai

Ulonų g.8 A, 62505 Alytus

Juridinio asmens kodas 253663090

Tel. (8 315) 52 001

Faks. (8 315) 52 178

 

Direktorius

 

Kęstutis Jasmontas

 

A.    V.

 

 

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Juridinio asmens kodas 188706935

Tel (8 315) 55 111

Faks. (8 315) 55 191

 

Savivaldybės meras

 

Vytautas Grigaravičius

 

A.    V.

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią