Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-296 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-296

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-293Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią