Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-290 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-290

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. liepos 14 d. audito išvadą Nr. FA-3 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 2016 metais“, Alytaus savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-290 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS (PRIEDAS)
Į pradžią