Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-250 2017-06-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-250

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-369 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programos tvirtinimo“ patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės 2015–2020 metų kultūros plėtros programą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti stipendijos skyrimo jaunajam menininkui sutartis su jaunaisiais menininkais, kuriems bus skirtos stipendijos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

   sprendimu Nr. T-250

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės stipendijų jauniesiems menininkams atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo principus, stipendijų dydį ir skyrimo trukmę, paraiškų teikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo tvarką.

                      2. Alytaus miesto savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams (toliau – stipendija) kiekvienais metais mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros programai (toliau – programa) įgyvendinti.

                      3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

                      3.1. jaunasis menininkas – meno kūryba ir (ar) menine veikla užsiimantis asmuo nuo 18 iki 35 metų amžiaus;

                      3.2. kūrybinė veiklos programa – stipendijos gavimo metu įvykdytas dailės, fotografijos, muzikos, dramos, literatūros, audiovizualinio, tarpdisciplininio  ir kito meno sričių kūrybinis-meninis veiksmas.

                      4. Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą, novatoriškumą

                      5. Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Alytaus mieste. Išimtinais atvejais Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisija (toliau –atrankos konkurso komisija) gali siūlyti skirti alytiškiui, bet ne  Alytuje gyvenančiam ir  vertingą kūrybinę programą Alytaus mieste įgyvendinsiančiam, jaunajam menininkui.

                      6. Konkursą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius).

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, STIPENDIJOS DYDIS IR SKYRIMO TRUKMĖ

 

                      7. Kasmet skiriamos 3 stipendijos jauniesiems menininkams jų pateiktoms kūrybinėms programoms įgyvendinti. Jeigu pretendento kūrybinės veiklos programa nesurenka 20 punkte nustatytų balų dydžio, atitinkamai gali būti skiriamos mažiau negu 3 stipendijos.

                      8. Jaunasis menininkas turi teisę pakartotinai pretenduoti į stipendiją praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams po paskutinės stipendijos gavimo.

                      9. Jaunasis menininkas praranda teisę dalyvauti konkurse, jei, gavęs stipendiją, už kūrybinės programos įgyvendinimą neatsiskaitė nuostatų IV skyriuje nustatyta tvarka.

                      10. Vienos stipendijos vieno mėnesio dydis – 200 Eur.

                      11. Stipendijų skyrimo trukmė – 12 mėnesių.

                      12. Stipendija išmokama kas mėnesį nuo einamųjų metų pradžios.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

                      13. Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt (toliau – interneto portalas).

                      14. Kompiuteriu užpildyta nustatytos formos (1 priedas) kandidato į stipendiją jaunajam menininkui paraiška (toliau – paraiška) kartu su pridedamais dokumentais pateikiama savivaldybės administracijai. Paraiškos pateikiamos raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniais ryšiais). Elektroniniais ryšiais atsiųstos paraiškos turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba suformuotos elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Paraiškos registruojamos bendra tvarka iki kiekvienų metų lapkričio 10 dienos.

                      15. Kartu su paraiška galima pateikti papildomą medžiagą (pvz., rekomendaciją, rankraštį, kompaktinę plokštelę ir kt.).

                      16. Paraiška nesvarstoma, jei pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui.

                      17. Pretendentų pateiktus dokumentus vertina Atrankos konkurso komisija, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos deleguotų narių, 2 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, 3 Alytaus kultūros ir meno tarybos pasiūlytų Alytaus kultūros bendruomenės narių.

2017 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-332 redakcija     

 

18. Atrankos konkurso komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių.

                      19. Atrankos konkurso komisija posėdžio metu vertina paraiškoje aprašytą kūrybinės veiklos programą, vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:

                      19.1. meninė vertė – 0–3 balai;

                      19.2. novatoriškumas ir aktualumas – 0–3 balai;

                      19.3. viešumas, prieinamumas visuomenei – 0–3  balai;

                      19.4. tikslingumas – 0–3  balai;

                      19.5. sklaidos galimybės – 0–3  balai.

                      20. Rekomenduojamas finansavimas kūrybinės veiklos programai, kurios vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10 balų. 

                      21. Atrankos konkurso komisija, išanalizavusi kūrybinės veiklos programą, užpildo kūrybinės veiklos programos vertinimo lapą (2 priedas). Kiekvienas komisijos narys kiekvieną projektą vertina atskirai.

                      22. Atrankos konkurso komisija, išanalizavusi ir įvertinusi kūrybinės veiklos programas, atrenka 3 daugiausiai balų surinkusius pretendentus, surašo posėdžio protokolą ir teikia siūlymą administracijos direktoriui dėl stipendijos skyrimo.

                      23. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Atrankos konkurso komisijos posėdžio protokolinį  sprendimą ir siūlymą, rengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymo projektą dėl stipendijų skyrimo.

                      24. Stipendijos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

                     

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

                      25. Savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, ir jaunasis menininkas (toliau – stipendijos gavėjas) sudaro Alytaus miesto savivaldybės stipendijos skyrimo jaunajam menininkui sutartį (toliau – sutartis) (forma pateikiama 3 priede).

                      26. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius lėšas stipendijos gavėjui perveda į sutartyje nurodytą asmeninę sąskaitą.

                      27. Lėšų skyrimas nutraukiamas, jeigu stipendijos gavėjas:

                      27.1. pažeidžia sutarties sąlygas;

                      27.2. miršta.

                      28. Stipendija už paskutinį einamųjų metų mėnesį išmokama tik tada, kai stipendijos gavėjas Kultūros skyriui pateikia kūrybinės programos įgyvendinimo ataskaitą (forma pateikiama 4 priede).

                      29. Stipendijos gavėjas visiškai atsako už kūrybinės programos įgyvendinimą.

                      30. Stipendijos gavėjas, nepateikęs ataskaitos nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį privalo grąžinti skirtą stipendiją į savivaldybės biudžetą, lėšas pervesdamas į sutartyje nurodytą savivaldybės administracijos sąskaitą.

                      31. Kultūros skyrius stipendijų gavėjų ataskaitas teikia susipažinti Kultūros, švietimo  ir sporto komitetui.

                      32. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                     

                      33. Stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatai, paraiškos, vertinimo anketos, sutarties ir atsiskaitymo formos, atrankos konkurso komisijos sudėtis, informacija apie skirtas stipendijas skelbiami savivaldybės interneto portale.

                      34.  Dokumentai pateikėjui negrąžinami.

                      35. Nuostatai gali būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

­­_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų 1 priedas

 

 

(Kandidato į  Alytaus miesto savivaldybės stipendiją jaunajam  menininkui paraiškos forma)

 

(paraišką  pateikiančio asmens  vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas)

 

(adresas)

 

Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijai

 

KANDIDATO

Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJĄ JAUNAJAM MENINIKUI

PARAIŠKA

 

_____________________________

(data)

Alytus

                     

Kūrybinės veiklos programos pavadinimas

 

Kūrybinės veiklos programos aprašymas (iki 300 žodžių)

 

 

Pasiekimai kultūros srityje (gautos stipendijos, padėkos ir kt.) 

 

Siūloma ataskaitos už stipendiją forma 

 

Dabartinė mokymosi įstaiga / darbovietė (adresas, telefonas, el. paštas)  

 

Bankas, banko kodas, asmens sąskaitos Nr. 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės dokumento kopija (jeigu teikiama ne elektroniniu būdu).

2. Papildoma medžiaga ... lapas(-ai, -ų).

 

 

                     

 

 

_________________                               ________________________

              (parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės stipendijų                                                                                 skyrimo jauniesiems menininkams atrankos                                                                           konkurso nuostatų  2 priedas

                                                                                                                   2017 m. gruodžio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos                                                                                                      sprendimo Nr. T-419 redakcija                                                                                                                                                                                

 

 

(Kandidato į  Alytaus miesto savivaldybės stipendiją jaunajam  menininkui kūrybinės programos vertinimo anketos forma)

 

KŪRYBINĖS PROGRAMOS VERTINIMO ANKETA

 

_____________________________ Nr. _____

(data)

Alytus

      

__________________________________________________

(jaunojo menininko vardas, pavardė)

___________________________________________________

(kūrybinės programos pavadinimas)

 

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius

1.

Meninė vertė

3

0–3

 

2.

Novatoriškumas ir aktualumas

3

0–3

 

3.

Viešumas, prieinamumas visuomenei

3

0–3

 

4.

Tikslingumas

3

0–3

 

5.

Sklaidos galimybės

3

0–3

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Pastaba. Rekomenduojamas finansavimas kūrybinei programai, jei vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10.

 

ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS REKOMENDACIJA (išbraukti netinkamą teiginį):

 

Skirti stipendiją

Neskirti stipendijos

 

Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos nariai:

 

 _________________

     (vardas, pavardė)

 

 

_________________

(parašas) 

       

 

_________________

      (vardas, pavardė)

 

 

         

 

_________________

  (parašas) 

 

 

      

______________

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų 3 priedas

 

 

(Alytaus miesto savivaldybės stipendijos skyrimo jaunajam  menininkui sutarties forma)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

STIPENDIJOS SKYRIMO JAUNAJAM MENININKUI

SUTARTIS

 

_____________________________ Nr. _____

(data)

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus ________________, ir jaunasis menininkas

                                                                                               (vardas, pavardė)

_________________, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems

         (vardas, pavardė)        

 menininkams konkurso nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20_  m. _____________ d. sprendimu Nr. T_____, 26 punktu ir įgyvendindami Alytaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20_  m. _____________ d. įsakymą Nr. DV ____, sudarė šią sutartį.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

                      1. Sutarties objektas –  stipendijos jaunajam menininkui skyrimas, išmokant ją per 12 einamųjų metų mėnesių lygiomis dalimis po 200 Eur.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

                      2. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

                      2.1. skirti šios sutarties 1 punkte numatytą stipendiją jaunajam menininkui, išmokant ją per 12 einamųjų metų mėnesių lygiomis dalimis po 200 Eur;

                      2.2. lėšas pervesti jaunajam menininkui į sąskaitą Nr. LT_____________________, esančią _____________________ (bankas), banko kodas ___________;

                      2.3. nutraukus stipendijos mokėjimą, informuoti jaunąjį menininką per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

                      3. Jaunasis menininkas įsipareigoja:

                      3.1. gautą stipendiją naudoti paraiškoje nurodytai kūrybinei programai įgyvendinti;

                      3.2. savivaldybės administracijai paprašius, teikti informaciją apie kūrybinės programos įgyvendinimo eigą;

                      3.3. pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per mėnesį, Kultūros skyriui pateikti kūrybinės programos įgyvendinimo ataskaitą;

                      3.4. raštu nedelsiant informuoti Kultūros skyrių, jei negali įgyvendinti kūrybinės programos.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

                      4. Jaunasis menininkas atsako už savo teiktų rekvizitų ir duomenų tikslumą ir teisingumą.        

                      5. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            6. Sutarties šalys dėl sutarties kylančius ginčus ar nesutarimus sprendžia  bendradarbiaudamos konsultacijų ir derybų būdu.

            7. Nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

 

                      8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Kultūros skyriui bus pateikta sutarties  3.3. punkte nurodyta ataskaita.

                      9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik patvirtinti šalių atstovų parašais ir antspaudu.     

 

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Alytaus  miesto savivaldybės administracija

 

Jaunasis menininkas

 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

______________________________________

(adresas)

Kodas 188706935

 

A. s. LT50 4010 0510 0362 4968

___________________________________________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

 

 

Administracijos direktorius

 

 

_____________________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________

(parašas)

 

_____________________________________

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės stipendijų                                                                                          skyrimo jauniesiems menininkams                                                                                                 atrankos konkurso nuostatų 4 priedas

 

(Alytaus miesto savivaldybės stipendijos skyrimo jaunajam  menininkui

kūrybinės programos įgyvendinimo ataskaitos  forma)

                                      

KŪRYBINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

ATASKAITA

 

_____________________________

(data)

Alytus

 

__________________________________________________________

(stipendijos gavėjo vardas, pavardė)

 

__________________________________________________________

(kūrybinės programos pavadinimas)

 

 

                      Informacija apie įvykdytą meninę ar kultūrinę veiklą ir rezultatus (sukurti meno kūriniai ir jų sklaida: koncertai, parodų sąrašai, seminarai, pristatymai ir kita). Paaiškinimas, jeigu neįvykdyta ar pakeista meninės ar kultūrinės veiklos dalis

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

                      Numatomos tolimesnės meninės ar kultūrinės veiklos sklaidos galimybės (koncertai, parodų sąrašai, seminarai, pristatymai ir kita)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

                      PRIDEDAMA (būtini priedai, patvirtinantys meninės ar kultūrinės veiklos įgyvendinimą (sukurtų meno kūrinių fotografijų, vaizdo CD/DVD, tekstų ar kitu pavidalu) (išvardinti):

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga:

 

Stipendijos gavėjas  ___________________________                                                                ___________________

                                           (vardas ir pavardė)                                                                                                            (parašas)

 

 

 

Į pradžią