Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-102 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB "DZŪKŲ AINIAI" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „DZŪKŲ AINIAI“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-102

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo“ 1.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Dzūkų ainiai“  2017 m. vasario 8 d.  prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita UAB „Dzūkų ainiai“ (kodas 150132183) nuo 1 612 Eur 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio už investicijas į pastatą, esantį Vilniaus g. 35, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią