Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-307 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-307 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-101

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-307 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisykles:

1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose galima tik turint atsakingo Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus išduotą leidimą arba leidimo kopiją.“

2. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Leidimus prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išduoda, pratęsia ir jų galiojimą panaikina atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrius, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“, šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.“

3. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas gali būti išduodamas (pratęsiamas) elektroninės ir neelektroninės formos. Asmuo, norintis gauti (pratęsti) leidimą, atsakingam Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriui pateikia reikalingus dokumentus raštu arba elektroninėmis priemonėmis. Elektroninės formos leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis. Pagal nustatytus reikalavimus išduodant ar atsisakius išduoti elektroninės formos leidimą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrius turi pateikti pareiškėjui informaciją elektroninėmis priemonėmis.“

4. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Alytaus miesto viešosiose vietose, atsakingam Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

29.1 prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos vietos plotas (kv. m), prašymo pateikimo data;

29.2. VMVT išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

29.3. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

29.4. asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose, pateikia atitinkamai šių taisyklių 15 punkte išvardytų dokumentų kopijas;

29.5. jei ketinama prekiauti  šių taisyklių 22, 23, 24, 25  punktuose nurodytais  produktais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys šiuose punktuose nurodytų reikalavimų vykdymą;

29.6. kai neelektroninės formos prašymas ir dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių dokumentų skaitmeninės kopijos.“

5. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Leidimai prekiauti, teikti paslaugas viešosiose vietose išduodami tik sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą.“

6. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Prekiautojai (paslaugų teikėjai) prekybos (paslaugų teikimo) vietoje privalo turėti šiuos dokumentus:

34.1. Atsakingo Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus išduotą leidimą arba leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose kopiją;

34.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) originalą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

34.3. atitinkamų institucijų išduoto dokumento originalą arba kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.), šių taisyklių 15 punkte išvardytų dokumentų originalus ar jų kopijas;

34.4. VMVT išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo originalą arba kopiją, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi.“

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią