Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-94 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, FUNKCIJŲ PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ,  SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA,  FUNKCIJŲ PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-94

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus rajono savivaldybės 2017-03-10 raštą Nr. (3.13) K26-716 „Dėl funkcijų, susijusių su žemės ūkio veikla, perėmimo“ , Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus rajono savivaldybei šių administracinių paslaugų teikimo funkcijų įgyvendinimą:

1.1. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;

1.2. žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;

1.3. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

1.4. stichinių  meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą;

1.5. medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;

1.6. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;

1.7. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;

1.8. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą.

2. Pritarti sutarties dėl Alytaus miesto savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų funkcijų įgyvendinimo perdavimo Alytaus rajono savivaldybei projektui (pridedama).

3. Nustatyti, kad sprendimo 1 punkte išdėstytos funkcijos perduodamos ir perimamos sprendimo 2 punkte nurodytos sutarties nustatytais terminais ir tvarka.

4. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti sprendimo 2 punkte nurodytą sutartį, kitus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius dokumentus bei teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

Projektas

PRITARTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. _________________ d.  

sprendimu Nr. ______

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d.  

sprendimu Nr. T-94

 

SUTARTIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2017 m.                     _ d.

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybė, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2017 m. ________________ d. sprendimą Nr. _______ „Dėl_______________________________“, (toliau – funkcijas perduodanti savivaldybė), ir Alytaus rajono savivaldybė, atstovaujama ____________________________________________, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. __________  sprendimą Nr.  __ „Dėl administracinių paslaugų funkcijų įgyvendinimo perėmimo“ (toliau – funkcijas perimanti savivaldybė), sudarė šią sutartį dėl Alytaus miesto savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų funkcijų įgyvendinimo perdavimo Alytaus rajono savivaldybei.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutarties objektas – administracinių paslaugų funkcijų  (t. y. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimo, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimo, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimo, stichinių  meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimo, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės priežiūros; kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimo) įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje perdavimas Alytaus rajono savivaldybei.

 

 II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Funkcijas perduodanti savivaldybė įsipareigoja:

2.1. perduoti funkcijas perimančiai savivaldybei šios sutarties 1 punkte nurodytas funkcijas nuo 2017 m. balandžio 15 d;

2.2. atlikti visus veiksmus, kad sutarties 2.1 punkte nustatytais terminais funkcijas perimanti savivaldybė galėtų sklandžiai ir tinkamai pradėti teikti sutarties 1 punkte nurodytas funkcijas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

2.3. kontroliuoti, kaip Funkcijas perimanti savivaldybė įgyvendina sutarties 1 punkte nurodytas funkcijas;

2.4. kiekvienais metais iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio 20 d. pervesti į Alytaus rajono savivaldybės administracijos sąskaitą to ketvirčio valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų dalį (toliau – lėšos) valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) sutarties 1 punkte nurodytoms funkcijoms Alytaus miesto teritorijoje atlikti (šiame punkte nurodytos lėšos 2017 metais pervedamos proporcingai sutarties 1 punkte nurodytų funkcijų vykdymo laikotarpiui).

2.5. Kiekvienais metais per 15 dienų po Alytaus miesto savivaldybės biudžeto patvirtinimo, o 2017 m. – per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo, pateikti funkcijas perimančiai savivaldybei biudžeto išlaidų sąmatą sutarties 1 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti.

                      3. Funkcijas perimanti savivaldybė įsipareigoja:

3.1. perimti sutarties 2.1 punkte nustatytais terminais iš funkcijas perduodančios savivaldybės sutarties 1 punkte nurodytų funkcijų vykdymą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

3.2. užtikrinti, kad sutarties 1 punkte nurodytos funkcijos Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje būtų vykdomos kokybiškai, pagal Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

3.3. specialiosios tikslinės dotacijos lėšas sutarties 1 punkte nurodytoms funkcijoms Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykdyti, gautas iš Alytaus miesto savivaldybės, naudoti pagal tikslinę paskirtį, sutartyje numatytoms funkcijoms Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje atlikti; nepanaudotas šiame punkte nurodytas lėšas grąžinti Alytaus miesto savivaldybei iki einamųjų metų gruodžio 31 d.; už lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti Žemės ūkio ministerijai ir Alytaus miesto savivaldybei teikiant Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-11-28 įsakymo Nr. 1K-407 redakcija) ir Informaciją apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, programos sąmatos vykdymą pagal formą Nr. B-8, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-06-30 įsakymu Nr. 1K-230 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-12-29 įsakymo Nr. 1K-496 redakcija);

3.4.  vykdant sutarties 1 punkte nurodytas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti informaciją, ataskaitas bei kitus dokumentus valstybės institucijoms bei jų įgaliotiems asmenims, atsakymus į raštus, paklausimus, asmenų prašymus bei skundus; funkcijas perimanti savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais teikia funkcijas perduodančiai savivaldybei nustatytas ataskaitas ir paraiškas, teikiamas kitoms institucijoms;

3.5. atsižvelgti į funkcijas perduodančios savivaldybės pateiktas pastabas ir siūlymus dėl sutarties 1 punkte nurodytų funkcijų įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, kiek jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams, funkcijas perimančios savivaldybės interesams ir nereikalauja papildomų lėšų;

3.6. vykdant sutarties 1 punkte nurodytas funkcijas, padėti žemės ūkio subjektams teisingai, kokybiškai užpildyti paraiškas ir kitus dokumentus paramai gauti, teikti informaciją apie teisės aktų pasikeitimą;

3.7. vykdyti kitus Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose priskirtus įsipareigojimus.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

4. Ši sutartis įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 15 d. ir galioja neterminuotai.

5. Sutartis gali būti nutraukiama:

5.1. abipusiu šalių rašytiniu susitarimu;

5.2. vienašališkai, vienai sutarties šaliai raštiškai įspėjus kitą sutarties šalį ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki sutarties nutraukimo;

5.3. vienašališkai funkciją perimančiai savivaldybei raštu įspėjus funkcijas perduodančią savivaldybę ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sutarties nutraukimo, jei funkcijas perduodanti savivaldybė nustatytais terminais neįvykdo šios sutarties 2.2, 2.4, 2.5 punktuose nurodytų įsipareigojimų.

5.4. kitais Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

6. Privalomai sutartis turi būti keičiama ar nutraukiama, jei įsigalioja teisės aktai,  reglamentuojantys iš esmės kitą sutarties 1 punkte nurodytų funkcijų atlikimo tvarką.

7. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai sudaromi raštu ir yra neatskiriama sutarties dalis.

                     

IV. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

8. Šalys teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią sutartį, vykdymą.

9. Funkcijas perimanti savivaldybė, vykdydama šią sutartį, užtikrina dokumentų tvarkymą ir pateiktos informacijos teisingumą ir pateikimą laiku.

10. Funkcijas perimanti savivaldybė atsako už tinkamą lėšų, skirtų pagal šią sutartį,   panaudojimą pagal tikslinę paskirtį. Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, jog pagal sutartį skirtos lėšos buvo panaudotos ne pagal sutartyje numatytą paskirtį, tai funkcijas perimanti savivaldybė privalės ne pagal paskirtį panaudotas lėšas grąžinti funkcijas perduodančiai savivaldybei per 10 (dešimt) dienų nuo rašytinio reikalavimo pateikimo.

11. Už sutarties 1 punkte nurodytų funkcijų įgyvendinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, yra atsakinga funkcijas perduodanti savivaldybė.

12. Visus iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Šalys įsipareigoja keistis informacija, visais reikalingais duomenimis bei dokumentais, susijusiais su sutarties 1 punkte numatytų funkcijų vykdymu.

14. Kilus prieštaravimams tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

15. Visus kilusius ginčus sutarties šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nesutarus ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

16. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Funkcijas perduodanti savivaldybė                                    

 

Funkcijas perimanti savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybė

Kodas 188706935                              

Rotušės a. 4, 62504 Alytus    

 

Alytaus rajono savivaldybė

Kodas 188718528

Pulko g. 21,  62135 Alytus

Banko sąskaita Nr. LT624010051003625043                                   

 

Banko sąskaita Nr. LT 657300010129461585

„Swedbank“, AB

AB DNB bankas 

 

Banko kodas 73000

Banko kodas 40100                          

Tel. (8 315) 55 111, faks. (8 315) 55 191                                                            

 

Tel. (8 315) 55 530; faks. (8 315) 74716

 

Alytaus miesto savivaldybės meras

 

Alytaus rajono savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią