Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-92 2017-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-92

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. kovo 30 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-92

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo (toliau – rinkimai) ir atšaukimo iš pareigų tvarką.

                      2. Seniūnaitijų gyventojai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

                      3. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

                      4. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius), įsakymu tvirtindamas grafiką.

                      5. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos (kai laikinasis nedarbingumas trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių), mirties ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai. Tokiu atveju administracijos direktorius įsakymu skelbia nustatytą rinkimų datą.

                      6. Renkant seniūnaičius vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir šiuo aprašu.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATŲ PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

                      7. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas rinkimų grafikas ir kita aktuali informacija ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų paskelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale (toliau – interneto portalas) www.alytus.lt ir savivaldybės administracijos patalpose įrengtoje skelbimų lentoje, vietinėse ar regioninėse žiniasklaidos priemonėse. Skelbime nurodoma: seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, seniūnaičio rinkimo būdas (gyventojų susirinkimas arba apklausa), rinkimų vieta, laikas. Skelbime taip pat nurodoma, kad su seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu galima susipažinti interneto portale www.alytus.lt.

                      8. Kandidatų į seniūnaičius registracija pradedama po seniūnaičių rinkimų datos paskelbimo šio aprašo 7 punkto nustatyta tvarka, o baigiama ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki seniūnaičių rinkimų.

                      9. Kandidatų į seniūnaičius sąrašus administracijos direktorius viešai paskelbia interneto portale www.alytus.lt per 2 kalendorines dienas po kandidatų į seniūnaičius registracijos pabaigos. Skelbime nurodoma:

                      9.1. seniūnaitijos, kurioje bus vykdomi rinkimai, pavadinimas;

                      9.2. rinkimų data, vieta ir laikas;

                      9.3. kandidatai į seniūnaičius;

                      9.4. kita reikalinga informacija.

 

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

                      10. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai ir bendruomeninės organizacijos (toliau – rinkėjai).

                      11. Kandidato į seniūnaičius kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 20 rinkėjų (užpildomas rinkėjų parašų rinkimo lapas, kurio forma pateikiama aprašo 1 priede).  

                      12. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

                      12.1. yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos tarnautojas;

                      12.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

                      12.3. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

                      12.4. yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

                      13. Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

                      13.1. kandidato sutikimas (forma pateikiama 2 priede) ir užpildyti rinkėjų parašų rinkimo lapai;

                      13.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

                      13.3. pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu kandidatas nesutinka, kad informaciją apie jo deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės administracija gautų pati;

                      13.4. trumpas gyvenimo aprašymas (CV);

                      13.5. patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

                      13.6. viena 3x4 cm dydžio nuotrauka.

                      14. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki balsavimo pradžios paskelbimo. Atšaukdamas kandidatūrą kandidatas administracijos direktoriui turi pateikti rašytinį atsisakymą.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

                      15. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime. Susirinkimo pirmininką ir sekretorių iš valstybės tarnautojų įsakymu paskiria administracijos direktorius. Gyventojų susirinkimą pradeda pirmininkas. Jis susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimo procedūrą, pateikia rinkėjų registracijos lapą, į kurį įrašomi susirinkime dalyvaujantys asmenys (forma pateikiama aprašo 3 priede).

                      16. Dalyvauti susirinkime ir balsuoti renkant seniūnaitį gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas. Prieš pradedant balsavimo procedūras komisijos pirmininkas pateikia susirinkime dalyvaujantiems gyventojams Alytaus miesto savivaldybės administracijos antspaudu antspauduotą gyventojų susirinkime dalyvaujančių rinkėjų registracijos lapą ir prašo visus susirinkusius rinkėjus užsiregistruoti. Atsižvelgiant į užpildytą gyventojų susirinkime dalyvaujančių gyventojų registracijos lapą, suskaičiuojami visi į susirinkimą susirinkę gyventojai, patikrinami jų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Į protokolą įrašomas susirinkime dalyvaujančių ir atitinkančių šio aprašo nustatytus renkantiesiems seniūnaitį gyventojams reikalavimus gyventojų skaičius. Kitų asmenų prieš balsavimą paprašoma išeiti iš patalpų, skirtų vykdyti seniūnaičio rinkimus.

                      17. Susirinkimo pirmininkas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, praneša jų vardus ir pavardes.

                      18. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodama klausimų. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

                      19. Atlikus aprašo 18 punkte nurodytus veiksmus, iš susirinkusių gyventojų išrenkami ne mažiau kaip du gyventojai (ne kandidatai į seniūnaičius), kurie balsavimo metu skaičiuos balsus.

                      20. Baigus kalbas, komisijos pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis abėcėlės eiliškumo tvarkos pagal pavardes.

                      21. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

                      22. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (forma pateikiama aprašo 4 priede), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodamas administracijos direktoriui. Susirinkimo pirmininkas privalo užtikrinti protokolo saugumą tol, kol jis bus perduotas administracijos direktoriui. Susirinkimo protokolas saugomas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje Dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

                      23. Rinkimuose dalyvavę gyventojai, nesutinkantys su balsavimo rezultatais, tą pačią dieną po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas, kurios pridedamos prie protokolo ir kartu su juo perduodamos savivaldybės administracijos direktoriui.

                      24.  Balsavimo rezultatai skelbiami interneto portale www.alytus.lt.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

                      25. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami organizuojant gyventojų apklausą. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus sudaryta ne mažiau kaip 7 asmenų komisija.

                      26. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną gyventojų apklausai vykdyti savivaldybės administracija parengia patalpą ir registracijos, apklausos lapus. Apklausos lapai turi būti pažymėti  administracijos antspaudu. 

                      27. Administracija parengia gyventojų apklausos lapą (forma pateikiama aprašo 5 priede), kuriame nurodoma kandidato (-ų) į seniūnaičius vardas (-ai) ir pavardė (-ės).

                      28. Dalyvauti apklausoje, t. y. rinkti seniūnaitijos seniūnaitį, gali 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą seniūnaitijoje, kurios seniūnaitis renkamas.  Komisija, siekdama įsitikinti, ar dalyvaujantis seniūnaičio rinkimuose asmuo atitinka šiame punkte  nustatytus reikalavimus, prieš pateikdama dalyvaujančiam renkant seniūnaitį apklausos anketas, pareikalauja pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip pat komisija patikrina, ar seniūnaitį renkantis asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje renkamas seniūnaitis.

                      29. Rinkėjų registracijos lapuose pasirašo rinkėjas ir komisijos narys, išdavęs apklausos lapą.

                      30.  Apklausos lapai pildomi paruoštoje patalpoje rinkimų dieną nuo 17.00 iki 21.00 val. (savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali nustatyti kitas apklausos lapų pildymo valandas). Užpildyti apklausos lapai metami į balsadėžę.

                      31. Negaliojančiais apklausos lapais laikomi: nenustatyto pavyzdžio apklausos lapai, nepažymėti apklausos lapai, pažymėti daugiau kaip vieną kartą apklausos lapai, apklausos lapai pažymėti, tačiau neįmanoma nustatyti gyventojo išreikštos valios.

                      32. Balsams tarp kandidatų pasiskirsčius po lygiai skelbiamas pakartotinis balsavimas, rinkimuose dalyvaujant ir balsuojant už lygiai balsų surinkusius kandidatus.

                      33. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų.

                      34. Komisija rinkimų dieną po 21.00 val. suskaičiuoja gautų apklausos lapų rezultatus. Visi duomenys yra protokoluojami. Protokolą (forma pateikiama aprašo 6 priede) pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius, komisijos nariai. Protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodamas administracijos direktoriui. Komisijos pirmininkas privalo užtikrinti protokolo saugumą tol, kol jis bus perduotas administracijos direktoriui. Kandidatų į seniūnaičius apklausos lapai ir susirinkimo protokolas saugomi Alytaus miesto savivaldybės administracijoje Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

                      35. Apklausos rezultatai skelbiami interneto portale www.alytus.lt.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

                      36. Išnagrinėjus visus laiku gautus skundus ir pretenzijas (jei buvo paduoti), galutinius seniūnaičių rinkimų rezultatus – seniūnaičių sąrašą įsakymu patvirtina administracijos direktorius. Administracijos direktorius gali netvirtinti galutinių rinkimų rezultatų ir nuspręsti organizuoti seniūnaičių rinkimus iš naujo, jei organizuojant seniūnaičių rinkimus nustatomi teisės aktų pažeidimai, galėję turėti įtakos rinkimų rezultatams.

                      37. Išrinktiems seniūnaičiams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų pasirašytinai įteikiami administracijos direktoriaus nustatytos formos mero pasirašyti seniūnaičių pažymėjimai. 

                      38. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (forma pateikiama aprašo 7 priede), kurį tvarko ir apskaito administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinys.

 

 

VII SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

                      39. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

                      40. Administracijos direktoriui nepasitikėjimą seniūnaičiu gyventojai turi pareikšti raštu ir pridėti rinkėjų, nepasitikinčių seniūnaičiu, parašų rinkimo lapą (forma pateikiama aprašo 8 priede).

                      41. Įvertinęs, kad nepasitikėjimas seniūnaičiu pareikštas pagal 39 ir 40 punktuose nustatytus reikalavimus, administracijos direktorius įsakymu atšaukia seniūnaitį iš seniūnaičio pareigų.  

                      42. Atšauktasis seniūnaitis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi grąžinti seniūnaičio pažymėjimą, veiklos dokumentus, atsiskaityti už jo, kaip seniūnaičio, veiklai skirtas išmokas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      43. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis šiame apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių asmenų skaičiaus.

                      44.  Veiksmai, neveikimas ir/ar sprendimai, kuriais pažeidžiamos šio aprašo nuostatos, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gali būti skundžiami administracijos direktoriui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                      45. Savivaldybės administracijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo savivaldybės administracijoje dienos sudaro 3 valstybės tarnautojų komisiją skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos ir išvados teikiamos administracijos direktoriui. Administracijos direktorius, atsižvelgęs į komisijos išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis aprašo nuostatomis.

                      46. Aprašo nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka administracijos direktorius.

                      47. Aprašas papildomas ir (ar) keičiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                              

_________________

 


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      1 priedas

 

(Seniūnaitijos kandidatą į seniūnaičius palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų

rinkimo lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS _____________________ SENIŪNAITIJOS KANDIDATĄ Į SENIŪNAIČIUS PALAIKANČIŲ (SIŪLANČIŲ)

RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS

 

20___ m. ___________________d. Nr. _____

 

                      Mes, žemiau pasirašę rinkėjai, palaikome kandidatą (-ę) į  _____________________ seniūnaitijos seniūnaičius (siūlome): _______________________

                                                                               (kandidato, -ės vardas, pavardė)

 

Eil.

Nr.

Rinkėjo vardas, pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Parašus rinko         _________________________________                  ___________________

                                           (parašas)                                                         (vardas, pavardė)


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      2 priedas

 

(Sutikimo tapti kandidatu į seniūnaičius forma)

 

________________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________________

(adresas, telefonas, el. pašto adresas)

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__ m. __________________d.

Alytus

 

                      Aš, ______________________________________________________, sutinku būti  

                                              (vardas, pavardė)

kandidatu (-e) į  _________________________ seniūnaičius ir dalyvauti _________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

                     

                      Sutinku, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija informaciją apie mano deklaruotą gyvenamąją vietą gautų pati.*

 

                      PRIDEDAMA:

                      1. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                        

                      2. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                        

                      3. ________________________________________, ____ lapas (-ai, ų).                                                                             

 

 

 

                                              ___________________                     __________________________

                                                      (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

*  PASTABA.  Jei asmuo nesutinka, privalo pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      3 priedas

 

(Seniūnaitijos rinkėjų registracijos lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

______________________ SENIŪNAITIJOS

RINKĖJŲ REGISTRACIJOS LAPAS

 

20 __ m. ________________ d. Nr. ____

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario (-ės) parašas (pildoma, kai išduodamas apklausos lapas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      4 priedas

                                                                                                    

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

 

 

SUSIRINKUSIŲ Į BALSAVIMĄ RINKĖJŲ SKAIČIUS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos   seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-ta)  _____________________________________________ .

                                                                 (vardas, pavardė)

 

Susirinkimo pirmininkas (-ė)                ___________                         _______________________

                                                                 (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

Susirinkimo  sekretorius (-ė)                ____________                       ________________________

                                                                 (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      5 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų apklausos lapo forma)

 

20____ M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

__________________________________ SENIŪNAITIJOS

Antspaudo žymos vieta

 
SENIŪNAIČIO RINKIMŲ

 

 

 

                                                                 APKLAUSOS LAPAS

 

20___ m. ____________________ d. Nr.______

 

Skiltyje „Vieta rinkėjo žymai“ reikia pažymėti „X“ eilutėje, kurioje yra pavardė to kandidato, už kurį balsuojate „už“.

 

Vieta rinkėjo žymai

Kandidatų eilės Nr.

Kandidatai į seniūnaičius

 

 

 

1.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

 

2.

 

Vardas PAVARDĖ

 

 

 

3.

 

Vardas PAVARDĖ


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      6 priedas

 

(Seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolas)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

___________________________ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

 

RINKIMŲ PRADŽIOS LAIKAS

 

 

RINKIMŲ PABAIGOS LAIKAS

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

 

Kandidato (-ės) vardas ir pavardė

 

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negaliojančių balsavimo lapų skaičius ___________

 

Komisijos pirmininkas (-ė) skelbia, kad _______________________ seniūnaitijos seniūnaičiu

(-te) išrinktas (-ta)  _____________________________________________ .

                                                                      (vardas, pavardė)

 

 

Komisijos pirmininkas (-ė) ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

Komisijos sekretorius (-ė)                        ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                             (Vardas,  pavardė)

 

Komisijos nariai                                       ______________               _________________________

                                                                      (parašas)                                        (Vardas,  pavardė)

 

                                                                      (parašas)                                        (Vardas,  pavardė)

 

 


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      7 priedas

 

(Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnalo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnaičio pažymėjimo Nr.

Pažymėjimo išdavimo data

Parašas

Pažymėjimo grąžinimo data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 


 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       seniūnaičių rinkimų organizavimo

                                                                                      ir jų atšaukimo tvarkos aprašo

                                                                                      8 priedas

                                                                                                

(Nepasitikėjimą seniūnaičiu reiškiančių rinkėjų parašų rinkimo lapo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS _____________________ SENIŪNAITIJOS RINKĖJŲ, REIŠKIANČIŲ NEPASITIKĖJIMĄ SENIŪNAIČIU,

PARAŠŲ RINKIMO LAPAS

 

20___ m. ___________________d. Nr. _____

 

Mes, žemiau pasirašę rinkėjai, reiškiame nepasitikėjimą  ___________________________                                                                                              (seniūnaitijos pavadinimas) seniūnaitijos seniūnaičiu (-te) _______________________________    ir prašome atšaukti jį (ją) iš pareigų. 

                                 (seniūnaičio, -tės vardas ir pavardė)

 

Eil.

Nr.

Rinkėjo vardas, pavardė

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Parašus rinko    _________________________________                     ___________________

                                           (parašas)                                                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią