Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-393 2017-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 27 d. Nr.  DV-393

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. kovo 17 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-583-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypų Ūdrijos g. 33A, Ūdrijos g. 35 ir Punsko g. 2A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-22871) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorė – Angelė Vaitkevičiūtė;

1.3. projekto rengėja – N. Geštautaitės IĮ, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, Nida Geštautaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-424);

1.4. projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypus padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,2392 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XXVII (Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje);

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,0800 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,1005 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – XXVII (Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje), XLIX (Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.7.5. nustatytas servitutas (kodas 218) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 4) duomenys:

1.8.1. plotas 0,1003 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos);

1.8.5. nustatomas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                             Kęstutis Žuromskas

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                                                                     

______________

 

 

Į pradžią