Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-65 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-65

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo  8 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimu Nr. T-183 patvirtintų Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatų 7.3 papunkčiu, atsižvelgdama į Pretendentų į Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2017-01-13 protokolą Nr. TV-1-(4.11), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017-01-31 raštą Nr. 4-01-884 „Dėl informacijos apie Eriką Poškevičienę pateikimo“ ir Erikos Poškevičienės 2017-02-07  prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2017  m. kovo 1 d. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktore Eriką Poškevičienę.

2. Neteko galios.

2018 m. rugsėjo 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-280 redakcija

 

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti neterminuotą darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ paskirtąja direktore Erika Poškevičiene.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią