Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-49 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

 

 

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-49

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu,       24 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais, 25 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 sudarytu Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymą Nr. 171103 ir J. M. 2017-01-03 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės būstą – dviejų kambarių butą (duomenys neskelbtini) Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) už 10 860, 50 Eur buto nuomininkui J. M. (g. (duomenys neskelbtini). Pastato, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), bendras plotas 40,72 kv. m, gyvenamasis plotas 28,93 kv. m, su rūsiu R-22 2,16 kv. m.

2. Nustatyti, kad pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas notarui moka pirkėjas.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                                                          

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią