Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2017-02-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IŠDĖSTYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IŠDĖSTYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-42

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 243 priemone, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.5.1-TID-V-515 priemone ir Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173 (1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“, 18 ir 19 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto elektromobilių įkrovimo prieigų išdėstymo planą (pridedama).

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-156 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-42 - DĖL ALYTAUS MIESTO ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IŠDĖSTYMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią