Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-205 2017-02-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILELIO G. 4, ŠILELIO G. 4A, ŠILELIO G. 4D IR NEMUNO G.21A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILELIO G. 4, ŠILELIO G. 4A, ŠILELIO G. 4D IR NEMUNO G.21A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2017 m. vasario 17 d. Nr.  DV-205

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290  „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius,

n u r o d a u:

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Šilelio g. 4, Šilelio g. 4A, Šilelio g. 4D ir Nemuno g. 21A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-29388;               

2. duomenis projektui rengti:

2.1. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Algimantas Majauskas ir Ona Monika Majauskienė;

2.2. formuojamų/pertvarkomų žemės sklypų kadastro Nr. 1101/0009:7, plotas – 0,1502 ha, kadastro Nr.1101/0009:8, plotas 0,0976 ha, kadastro Nr.1101/0009:223, plotas 0,2526 ha, kadastro Nr.1101/0009:222, plotas 0,0400 ha;

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus, sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną,  padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt                      

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią