Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-15 2016-02-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 15-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 15-ASIS POSĖDIS

PROTOKOLAS

 

2016 m. vasario 11 d. Nr.  TPR-15  

Alytus

 

Posėdis įvyko 2016 m. vasario 11 d. 09:9.30.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių tarybos narių skaičius 24 .

Nedalyvavo: Algirdas Gataveckas, Jurgita Eidukevičienė, Saulius Janulevičius.  

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, 8-osios tarybos 15-ąjį posėdį pradėsime. Esame gavę tarybos narių J. Eidukevičienės ir A. Gatavecko raštus, įrodančius, kad jie turi pateisinamą priežastį ir negali dalyvauti šios dienos tarybos posėdyje. Tarybos nario S. Janulevičiaus taip pat pateisinama priežastis – į tarybos posėdį jis neatvyko dėl ligos. Šios dienos tarybos posėdžio darbotvarkėje yra 2 klausimai. Ar būtų pastabų dėl posėdžio darbotvarkės?

Jurgis Krasnickas. Po darbotvarkės klausimų norėsime perskaityti pareiškimą.

Kęstutis Ąžuolas. Posėdžio pabaigoje pateiksiu paklausimą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią miesto savivaldybės tarybos 15-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

        1.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėjas Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius, pakomentavo sprendimo projektą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Aurelijus Jaruševičius pateikė Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadą, kuria siūloma tvirtinti 2016 metų savivaldybės biudžetą (pridedama).

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad socialdemokratų frakcija pateikė siūlymus, tačiau nei į vieną iš jų nebuvo atsižvelgta, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad socialdemokratų frakcija susilaikys dėl teikiamo sprendimo projekto, Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad miesto gyventojai pasiūlymus dėl 2016 metų biudžeto pateikė laiku, išskyrus socialdemokratų frakciją, pasiūlymai buvo pateikti tada, kai galutinis sprendimo variantas jau buvo parengtas, visi pasiūlymai svarstytini, bet nebūtinai turi būti logiški, jiems reikia detalesnio ir ilgesnio svarstymo, Jurgis Krasnickas (replika), Virginijus Jaruševičius, Tautvydas Tamulevičius (replika), Robertas Šarknickas, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kiek tarybos narių turėtų nusišalinti nuo šio klausimo balsavimo?

Nerijus Jauneika. 17 tarybos narių.

Vytautas Grigaravičius. Siūlau balsuoti už tai, kad taryba nepriima nusišalinimo.

Balsuota: už – 23.

Vytautas Grigaravičius. Taryba nepriima nusišalinimo. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 24

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

  NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (pridedama).

2.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr.
T-133
„Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pakomentavo sprendimo projektą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo nuostatų pakeitimus, kurie apima savivaldybių tarybų veiklos reglamentus ir Etikos komisijų darbo reglamentus, numatančius tarybos narių teises, galimybę dalyvauti bendruomenių narius pagal gyvenamąsias vietoves ir pasiūlė atidėti klausimo svarstymą iki kito tarybos posėdžio, papildyti tarybos veiklos reglamentą bei Etikos komisijos nuostatus ir tada patvirtinti naują komisijos sudėtį ir naują pirmininką; Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad tarybos nario S. Leonavičiaus siūlymas yra destrukcinis, trukdantis tarybai normaliai dirbti ir jeigu sprendimo projektui pritarė Vyriausybės atstovė, vadinasi sprendimas yra teisingas ir teisėtas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto tarybos nario S. Leonavičiaus siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. už - 15, prieš - 8, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Dobilas Kurtinaitis - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Lina Sosunovičienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Robertas Šarknickas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ svarstymą.

Tarybos narys Jurgis Krasnickas išsakė repliką po balsavimo ir perskaitė socialdemokratų frakcijos pareiškimą dėl gauto atsakymo į pateiktą socialdemokratų frakcijos 2015-12-22 paklausimą (pridedama).

Tarybos narys Kęstutis Ąžuolas pažymėjo, kad 2015-12-22 tarybos posėdžio metu grupė tarybos narių pateikė pareiškimą, kreipdamiesi į tarybos narį Sigitą Leonavičių dėl jo kai kurių teiginių apie korupciją švietimo sistemoje išsakymo. Kadangi iki šiol jokio atsakymo nėra gauta, norima išsiaiškinti, gal tarybos narys S. Leonavičius jau kreipėsi į specialiąsias tarnybas, nurodydamas konkrečius faktus apie korupciją švietimo sistemoje, o gal S. Leonavičius vis dar svarsto galimybę paneigti išsakytas savo mintis. Grupė tarybos narių pakartotinai priminė apie savo pateiktą pareiškimą.

Vytautas Grigaravičius. Visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

 

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

                                           Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią