Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-22 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 22-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 22-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. TPR-22   

Alytus

 

Posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 29 d. 09.00 – 11.00 val.

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius: 21.

Nedalyvavo: Valė Gibienė, Kęstutis Ptakauskas, Sigitas Leonavičius, Vytas Jazepčikas, Danutė Remeikienė, Marius Grišmanauskas.

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 22-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 21.

Tarybos nariai Valė Gibienė, Sigitas Leonavičius, Vytas Jazepčikas, Danutė Remeikienė, Kęstutis Ptakauskas ir Marius Grišmanauskas informavo, kad nedalyvaus tarybos posėdyje dėl pateisinamų priežasčių.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 29 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Arvydas Švirmickas pareiškė norą posėdžio pradžioje frakcijos vardu pateikti paklausimą.

Tarybos narys Tautvydas Tamulevičius pasiūlė atidėti posėdžio darbotvarkės 20 klausimą, nes sprendimo projekte minima įmonė kreipėsi į savivaldybę ir įsipareigojo pradėti darbus.

Jurgis Krasnickas išreiškė norą posėdžio pradžioje frakcijos vardu pateikti paklausimą ir pareiškimą.

Vytautas Grigaravičius prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės be 20 klausimo.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 22-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 22-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-226 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo „Dėl Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-251 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimo projektą.

7. Dėl pritarimo projektams.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano tvirtinimo“ papildymo.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

12. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos tvirtinimo.

13. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai  .

14. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

15. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus vaikų globos namams.

16. Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo ir likvidavimo.

17. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto.

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5A, Alytuje, panaudos“ pakeitimo.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 m. programos patvirtinimo.

20. Dėl žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Baltijos NT“ nutraukimo prieš terminą.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo krypčių ir prioritetų patvirtinimo.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimo Nr. T-54 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-279 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo.

25. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir mokytojų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymo.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-168 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016–2017 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ priedo pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. nustatymo.

29. Dėl leidimo Redui Diržiui dirbti papildomą darbą.

Vytautas Grigaravičius. Suteikiu žodį norintiems pasisakyti.

Tarybos narys Arvydas Švirmickas Liberalų frakcijos vardu pateikė paklausimą dėl tarybos narės Danutės Remeikienės, pripažintos pažeidusia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, galimo tarybos nario priesaikos sulaužymo (paklausimo kopija pridedama).

Tarybos narys Henrikas Šivokas Socialdemokratų frakcijos vardu pateikė paklausimą žodžiu dėl statybų Jotvingių g. 5 teisėtumo.

Tarybos narys Jurgis Krasnickas Socialdemokratų frakcijos vardu perskaitė pareiškimą dėl nepriklausomų narių paskyrimo į Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas (pareiškimo kopija pridedama).

 

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr.  T-226 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų  komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-226 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo „Dėl Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo „Dėl Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų žemės sklypų nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Tarybos narys Robertas Šarknickas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė. Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr.   T-23 „Dėl Alytaus miesto teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-251 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas Palmira Raškauskienė.

Tarybos narys Valius Micevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Kęstutis Ąžuolas (2 kl.), Nerijus Cesiulis, Robertas Šarknickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad, jo nuomone, toks sprendimas yra neteisingas ir nenaudingas miestui.

Tautvydas Tamulevičius atkreipė dėmesį į tai, kad priėmus sprendimą būtų sutaupoma miesto biudžeto pinigų.

Kęstutis Ąžuolas išsakė nuomonę, kad jeigu įstaiga veikė gerai, nereikėtų nieko jos veikloje keisti, nes nėra garantijos, kad pokyčiai bus naudingi.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė paaiškino, kad Aplinkos ir plėtros komiteto nariams susitikus ir diskutavus su miesto viešojo transporto vežėjais, buvo prieita nuomonės, kad miestui reikalingas viešojo transporto paslaugų operatorius, todėl atsirado iniciatyva tokiam sprendimui.

Robertas Šarknickas pritarė G. Rimkutei-Merčaitienei, tačiau pažymėjo, kad pats idėjos įgyvendinimo principas yra abejotinas.

Virginijus Jaruševičius pažymėjo, kad toks sprendimas leis įmonei veikti efektyviau.

Nerijus Cesiulis atkreipė dėmesį, kad jeigu miesto savivaldybės administracija vykdė transporto priežiūros funkciją ir atsirado tam tikros problemos, reikėtų išsiaiškinti, ar tai nėra specialistų problema.

Jurgis Krasnickas pabrėžė, kad socialdemokratų frakcija neprieštarauja viešojo transporto operatoriaus paskyrimui, tačiau mano, kad tai turėtų būti atskiras organas.

Aurelijus Jaruševičius paaiškino, kad didžiausia nauda miestui būtų – jeigu transporto paslaugų operatorius būtų savivaldybės įmonė, o ne pelno siekianti komercinė įmonė.

Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas paaiškino, kad tarybos narys Aurelijus Jaruševičius pasisakymu atkreipė dėmesį į esminius sprendimo projekto dalykus, o papildomų išteklių sprendimo vykdymui neprireiks, nebent būtų poreikis įdarbinti įstaigoje vieną iš savivaldybės administracijos specialistų.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 12, prieš – 4, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Robertas Šarknickas - susilaikė

Saulius Janulevičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-251 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ įstatų tvirtinimo pakeitimo“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Finansiniai įsipareigojimai įgyvendinant daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimo projektą.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas Palmira Raškauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimo projektą“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Pritarimas projektams.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Kęstutis Ąžuolas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektamsׅ“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano tvirtinimo“ papildymas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Tarybos narys Andrius Jučas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 kl.), Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - susilaikė

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano tvirtinimo“ papildymo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Angelė Skrodenienė.

Tarybos nariai Arvydas Švirmickas nusišalino nuo sprendimo projekto dalies, susijusios su Dailiųjų amatų mokykla, Andrius Jučas nusišalino nuo sprendimo projekto dalies, susijusios su lopšeliu-darželiu „Volungėlė“, Nijolė Makštutienė nusišalino nuo sprendimo projekto dalies, susijusios su Jotvingių gimnazija svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Arvydo Švirmicko, Andriaus Jučo ir Nijolės Makštutienės nusišalinimo.

Balsuota. Už – 2, prieš – 18, susilaikė – 0, iš viso balsavo –  20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Robertas Šarknickas - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jaruševičius - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-02-11 sprendimo Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Butkevičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėjas Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Butkevičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos tvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas, Virginijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad teikiama ataskaita nėra pakankamai tiksli, todėl reikėtų inicijuoti ataskaitos pateikimo tvarkos ir formos pakeitimus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2015 metų ataskaitos tvirtinimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijai“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Tarybos narys Kęstutis Ąžuolas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Tautvydas Tamulevičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus vaikų globos namams.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus vaikų globos namams“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinto nereikalingu,  netinkamu (negalimu) naudoti nurašymas ir likvidavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto pripažinto nereikalingu,  netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo ir likvidavimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Robertas Šarknickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5a, Alytuje, panaudos“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Arvydas Švirmickas, Aurelijus Jaruševičius, Robertas Šarknickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis priminė, kad savivaldybės taryba buvo priėmusi sprendimą, kad įstaiga turi pagrįsti savo veiklos naudingumą jeigu gauna patalpas panaudos pagrindais, tačiau praktika parodė, kad toks reikalavimas yra perteklinis.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-247 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 5a, Alytuje, panaudos“ pakeitimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016‒2020 m. programos patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas, Robertas Šarknickas (2 kl.).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Robertas Šarknickas pastebėjo, kad pagal tai, kiek yra socialiai remtinų asmenų, galima spręsti, kiek galima dalyvauti socialiniuose projektuose, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad strategiškai numačius, socialiai remtinų asmenų mažėjimą, būtų galima tikėtis, kad jų tikrai sumažės, Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad nepriklausomai nuo strateginių tikslų, reikia patenkinti esamus poreikius.

Vytautas Grigaravičius. Prašau bals uoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016‒2020 m. programos patvirtinimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Žemės sklypo nuomos sutarties su UAB „Baltijos NT“ nutraukimas prieš terminą.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo krypčių ir prioritetų patvirtinimas.

Pranešėja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Robertas Šarknickas, Virginijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo krypčių ir prioritetų patvirtinimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-215 „Dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimo Nr. T-54 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 18.

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimo Nr. T-54 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-279 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T-279 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo“ (pridedamam).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 minučių pertrauką.

25. SVARSTYTA. Priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir mokytojų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės ir mokytojų, dirbančių grupėse, skaičiaus nustatymo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-168 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016–2017 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-168 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos darbo dienos grupių 2016–2017 m. m. skaičių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ priedo pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų ir mokinių skaičiaus vidurkių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo“ priedo pakeitimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. nustatymas.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 19.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2016–2017 m. m. nustatymo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Leidimas Redui Diržiui dirbti papildomą darbą.

Pranešėjas Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas, Andrius Jučas, Robertas Šarknickas, Virginijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Arvydas Švirmickas atkreipė dėmesį, kad neteisinga R. Diržio prašymą traktuoti kaip išimtinį, nes jo dėstomas kursas nėra išskirtinis.

Jurgis Krasnickas išreiškė nuomonę, kad R. Diržiui reikia leisti dirbti papildomą darbą, tačiau jo motyvai yra klaidinantys.

Algirdas Gataveckas pastebėjo, kad yra ir daugiau žmonių, galinčių dėstyti kursą, tačiau R. Diržys yra ir teoretikas, ir praktikas, kas yra reta.

Robertas Šarknickas pritarė A. Gataveckui, tačiau pažymėjo, kad formuojasi praktika leisti direktoriams dirbti pedagogo darbą, tačiau reikėtų nustatyti kriterijus, pagal kuriuos taryba galėtų vertinti tokius direktorių prašymus.

Laima Vincė Kirkliauskienė pabrėžė, kad direktorius, prašydamas leidimo dirbti papildomą darbą, elgiasi teisingai.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 1, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Lina Sosunovičienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Robertas Šarknickas - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Virginijus Jaruševičius - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl leidimo Redui Diržiui dirbti papildomą darbą“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi šios dienos posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią