Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-296 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-296

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti nuo 2016 m. gruodžio 10 d. iki 2017 m. sausio 6 d. rinkliavos mokėtojus nuo Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančioje viešojo naudojimo teritorijoje Rotušės a., Alytuje, išdavimą.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią