Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-990 2016-10-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL JŪRATĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL JŪRATĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 24 d. Nr.  DV-990

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. spalio 20 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-374-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą Jūratės gatvės žemės sklypo Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-19149) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. planavimo iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondas Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), Vilnius, Eglė Sakolnikaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-910);

1.4. projekto tikslas – naujo valstybinės žemės sklypo formavimas susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijoms;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 3,7972 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai – I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), IX (Dujotiekio apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;

1.5.5. nustatomas servitutas (kodas 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

Į pradžią