Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-264 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-264

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Alytaus vaikų globos namų 2016-09-01 raštą Nr. S-343, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus vaikų globos namams valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 141,38 kv. m ploto patalpas Statybininkų g. 10-2, Alytuje (unikalus Nr. 1198-6003-7010:0035, inventorinis Nr. 12100303, kurio pradinė vertė 31 226,83 Eur, likutinė vertė 24 378,39 Eur, nusidėvėjimas 6 848,44 Eur, 2016-08-31 duomenimis.

                      2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

                      3. Įpareigoti Alytaus vaikų globos namų direktorių VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti patalpų valdymą, naudojimą ir disponavimą jais patikėjimo teise.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią