Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-903 2016-09-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ TIPINIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr.  DV-903

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio          8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-11 sprendimu Nr. T-235 „Dėl socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų tipines formas:

1. Projektinio pasiūlymo formą (pridedama);

2. Projektų teikimo paraiškos formą (pridedama);

3. Projektų teikimo vertinimo anketą (pridedama);

4. Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

______________


                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                   Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                                   2016 m. rugsėjo 30 d.

                                                                                                                                   įsakymu Nr. DV-903

                                                                                   

(Projektinio pasiūlymo forma)

________________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. _______________

 

1. Pareiškėjo pristatymas

Pareiškėjo pavadinimas

 

Adresas (su pašto indeksu)

 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu)

 

Elektroninis paštas, interneto svetainė

 

Projekto sritis

 

Projekto prioritetas

 

Projekto pavadinimas

 

Veiklos pavadinimas (trumpai apibūdinkite konkrečius veiksmus, kuriuos planuojate įgyvendinti.)

Planuojamos lėšos, Eur

Išlaidų pagrindimas

Planuojami rezultatai

1

2

3

4

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  


 

 

                    

                                                                                                                                  

                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                   Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                                   2016 m. rugsėjo 30 d.

                                                                                                                                    įsakymu Nr. DV-903

 

(Projektų teikimo paraiškos forma)

 

PROJEKTŲ TEIKIMO PARAIŠKA

_____________________

(data)

 

Kvietimo teikti paraiškas numeris, projekto registravimo data ir numeris

(pildo atsakingas savivaldybės administracijos padalinys)

 

 

Sritis ir prioritetas, pagal kurią teikiama paraiška

Sritis (įrašomas srities numeris ir pavadinimas)

Prioritetas (įrašomas prioriteto numeris ir pavadinimas)

 

1.      Bendra informacija apie projektą ir projekto vykdytojus

 

1.1. Projekto pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjas (įmonė, įstaiga ar organizacija, atsakinga už projekto įgyvendinimą)

Įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas

 

Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo vardas, pavardė, pareigos

 

Juridinio asmens kodas

 

Įmonės, įstaigos ar organizacijos registravimo data

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefonas, faksas

 

Elektroninis paštas, interneto svetainė

 

Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris

 

1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, -ė)

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

1.4. Projekto partneris (-iai)

Įstaigos, įmonės, organizacijos pavadinimas

Teisinė forma

Partnerio pasirinkimo pagrįstumas ir vaidmuo įgyvendinant projektą

 

 

 

 

 

 

1.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo _______________ iki________________

1.6. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

2. Projekto aprašymas

 

2.1. Projekto santrauka (trumpai aprašyti projekto poreikį, principus ar idėjas, kaip bus sprendžiamos problemos, pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, kuo siūlomas projekto įgyvendinimo būdas yra unikalus, originalus ir t. t., kokia nauda bus Alytaus miestui (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

 

 

2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės naudą)

 

 

2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą

Žmogiškieji ištekliai

 

 

Patalpos (aprašyti patalpas, kuriose bus vykdoma projekto veikla, nurodyti nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt.)

 

Transportas (koks, kieno nuosavybė, panauda ar kt.)

 

 

Priemonės ir įranga (turimos priemonės ir įranga projekto veiklai įgyvendinti)

 

2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Ar projektas yra tęstinis?

 Taip

 Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas (aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos)

 

2.5. Informavimas apie projektą (nurodyti informacijos sklaidos priemones, pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo laikotarpį)

Informavimo priemonė (-ės)

Aprašymas

 

 

 

 


3. Projekto loginis pagrindimas

 

3.1. Projekto tikslas (konkretus, išmatuojamas, realus ir apibrėžtas laiko požiūriu)

 

 


3.2. Projekto uždaviniai, projekto veiklos ir rezultatai

Eil.Nr.

Projekto uždaviniai

Projekto veikla, jos aprašymas ir vykdymo laikotarpis

Veiklos rezultato fizinis rodiklis

Rezultato matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

...

 

 

 

2.

 

2.1.

 

 

 

2.2.

 

 

 

...

 

 

 

 

4. Projekto biudžetas

 

4.1. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Eur

% (nuo bendros projekto lėšų sumos)

Bendra projekto lėšų suma

 

100

Iš jos:

 

 

Iš Alytaus miesto savivaldybės prašoma lėšų suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (išvardyti):

 

 

 

 

 

 

 


4.2. Projekto išlaidų sąmata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eurais

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Bendra suma

Finansavimo šaltiniai

Prašoma skirti iš savivaldybės biudžeto

Kitų šaltinių skiriamų lėšų suma

1. Projekto vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

4.3. Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos (nurodyti paskutinių trejų metų skirtą lėšų sumą, Eur)

Programa, pagal kurią buvo gautos lėšos

20... m.

20... m.

20... m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Paraiškos priedai:

 

5.1.  Projekto vadovo gyvenimo ir veiklos aprašymas (CV).

5.2.  Sutarčių ir (ar) susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą tinkamai patvirtintos kopijos (tuo atveju, jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriais).

5.3.  Paskutinių 12 mėn. laikotarpio veiklos aprašymas (laisva forma).

5.4.  Kita, projektų teikėjų nuomone, svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą.

 

6. Pareiškėjo deklaracija

 

Tvirtinu, kad:

šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės ar kitų viešojo sektoriaus lėšų;

projekto sąmatoje numatytos išlaidos nebuvo ir nebus finansuojamos ES investicijų, valstybės biudžeto, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto ar kitomis viešojo sektoriaus lėšomis;

man nėra iškelta byla dėl bankroto, įmonė / įstaiga /organizacija nėra reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama;

projektas nėra padalytas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems įgyvendinti būtų prašoma Alytaus miesto savivaldybės lėšų pagal kitas programas;

man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas;

sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta  finansavimo suma) būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

________________________                       _______________             ___________________

(organizacijos vadovo (-ės) pareigos)                   (parašas)                    (vardas ir pavardė)

                                           A. V.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                 administracijos direktoriaus

                                                                                                       2016 m. rugsėjo 30 d

                                                                                                                   įsakymu Nr. DV-903

 

2017 m. vasario 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-211 redakcija

 

 

 

 

(Projekto vertinimo anketos forma)

 

PROJEKTO VERTINIMO ANKETA

Kvietimo Nr.

__________________________________________

(Projekto teikėjo pavadinimas)

________________________________________________________________

(Projekto pavadinimas)

 

Projektas nesvarstomas

(Įrašykite priežastį)

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius*

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius**

 

Bendrieji vertinimo kriterijai

 

 

 

1.

Projekto tikslų, uždavinių, veiklų ir rezultatų atitiktis prioritetui

15

0–15

 

 

2.

Projekto loginis pagrindimas

5

0–5

 

3.

Projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir problemos sprendimo strategijos inovatyvumas (naujumas)

15

0–15

 

4.

Projekto rezultatų prieinamumas ir jų poveikis visuomenei

10

0–10

 

5.

Projekto biudžeto pagrįstumas

10

0–10

 

6.

Žmogiškųjų, materialiųjų ir kitų išteklių pagrįstumas

10

0–10

 

7.

Tinkama partnerystė ir bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė vertė

10

0–10

 

8.

Projekto tęstinumo užtikrinimas

5

0–5

 

9.

Visuomenės informavimo apie projektą veiksmingumas

5

0–5

 

 

Specialieji kriterijai

15

0-15

 

10.

 

 

 

 

Bendra balų suma

100

 

 

 

Komisijos nario komentaras

 

 

Projekto veiklos (išlaidos) rūšys, kurių siūloma nefinansuoti

 

Projekto įvertinimas

* Didžiausias galimų balų skaičius nurodomas kvietime teikti paraiškas.

** Bendras skirtų balų skaičius nuo 55 iki 100 balų – projektas remtinas, mažiau nei 55 balai – projektas atmestinas.

 

Komisijos narys (-ė)                               ____________                                    __________________

                                                                 (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

  PATVIRTINTA

                                                                                                                  Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                                 administracijos direktoriaus

                                                                                                         2016 m. rugsėjo 30 d.

                                                                                                          įsakymu Nr. DV-903

 

(Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

________________________ savivaldybės administracija

 

_________________________________________________________

(komisijos nario (-ės) vardas ir pavardė)

 

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20_____ m. __________________ d.

 

 

                     Aš, ____________________________, vertindamas (-a) socialinius, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo programų projektus:

1. Pasižadu:

1.1.  saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant socialinius, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo programų projektus;

1.2.  man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1.  projektų duomenys ir turinys;

2.2.  projektų vertinimo išvados;

2.3.  projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4.  kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

 

 

_______________________                                         ___________________________________

(parašas)                                                                                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Į pradžią