Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-859 2016-09-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 9A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 9A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 20 d. Nr.  DV-859

Alytus

 

 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016-09-16 žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-335-(8.12):

                     1. T v i r t i n u parengtą žemės sklypo Vytauto g. 9A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-6767) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

                     1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      1.2. projekto iniciatorė ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Milda Nedzinskienė;

                      1.3. projekto rengėjas – Karolis Mardosa, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-436;

                      1.4. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                      1.5. pertvarkomas 0,0637 ha žemės sklypas kadastro Nr. 1101/0025:64, esantis Vytauto g. 9A, Alytuje (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 64-2);

                    1.6. naujo valstybinės žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 64-1) duomenys:

                      1.6.1.  plotas 0,0038 ha;

                      1.6.2.  pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.6.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – V (Aerodromų apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos);

                      1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Nr. 64-A) po sujungimo duomenys:

                      1.7.1. plotas 0,0675 ha;

                      1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

                      1.7.3. naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos), IX (Dujotiekių apsaugos zonos), XX (Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos);

1.7.5. išliekantys esami servitutai:

1.7.5.1. kelio servitutas (kodas 114) teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus  (tarnaujantis daiktas);

1.7.5.2. kelio servitutas (kodas 214) teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (viešpataujantis daiktas).

                      2. N u r o d a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas projektas įsigalioja po paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią