Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-727 2016-08-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KALNĖNŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KALNĖNŲ GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr.  DV-727

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti valstybinės žemės sklypų Kalnėnų gatvėje Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (teritorijos schema pridedama) ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1. planavimo organizatorius ir iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

                      2.2. formuojamų / pertvarkomų valstybinės žemės sklypų plotas – apie 0,5615 ha;

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      2.4. projekto tikslas – formuojami nauji valstybinės žemės sklypai;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią