Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-628 2016-07-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 7 d. Nr. DV-628

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-249 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo metodiką ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. DV-125 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                                      Kęstutis Žuromskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. liepos 7 d.

 

2017 m. kovo 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-317 redakcija

Nr. DV-628

įsakymu Nr.

 

 
 

 


 

 

2017 m. kovo 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-317 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO ATRANKOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

        1. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja jaunimo iniciatyvos įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus iniciatyvos teikėjams, dokumentų teikimo tvarką, iniciatyvos svarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą gavusių organizacijų ir neformalių grupių bei verslo subjektų įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą.

        2. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

        3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

        3.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

        3.2. jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota organizacija, asociacija ar viešoji įstaiga, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių ar dalininkų sudaro jauni žmonės ar visuomeninės jaunimo organizacijos ar asociacijos;

        3.3. jaunimo reikalų koordinatorius – valstybės tarnautojas, užtikrinantis valstybės perduotos funkcijos – jaunimo teisių apsaugos – įgyvendinimą;

        3.4. Jaunimo reikalų taryba – savivaldybėje veikianti nuolatinė komisija, lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų atstovų ir jaunimo organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja regioninė jaunimo organizacijų taryba – Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“;

        3.5. neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės;

        3.6. verslo subjektas – juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

        3.7. paraiška – dokumentas su priedais, parengtas pagal specialią paraiškos formą,  pateikiamas siekiant gauti finansavimą iniciatyvai įgyvendinti;

        3.8. iniciatyvos vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantys prie iniciatyvos įgyvendinimo, turintys konkrečią atsakomybę už iniciatyvos ir (ar) tam tikrų jų dalių įgyvendinimą. Iniciatyvos vykdytojai nėra asmenys, laikinai prisidedantys prie iniciatyvos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais bei veikla (lektoriai, meno kolektyvai ir pan.). Iniciatyvos vykdytojai taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie iniciatyvos įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (rėmėjai);

        3.9. iniciatyvos dalyviai – asmenys, kuriems yra skirta iniciatyva ir kurie dalyvauja joje (renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

        4. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

        5. Konkurso tikslai:

        5.1. skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste;

        5.2. skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;

        5.3. stiprinti jaunimo iniciatyvą.

        6. Konkurso uždaviniai:

        6.1. skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Alytaus mieste;

        6.2. mažinti jaunimo socialinę atskirtį;

        6.3. skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje;

        6.4. skatinti savanorystę.

        7. Konkurso atrankos kriterijai:

        7.1. iniciatyvos masiškumas;

        7.2. iniciatyvai įgyvendinti pasitelktų priemonių ir metodų originalumas;

        7.3. aiškiai apibrėžta programos tikslinė grupė ir jos įtraukimo į vykdomą iniciatyvą priemonės;

        7.4. iniciatyvos įgyvendinimo trukmė;

        7.5. pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;

        7.6. konkurse dalyvaujančių iniciatyvų kofinansavimo ir kitų finansinių šaltinių dydis;

        7.7. organizacijų ar neformalių jaunimo grupių tarpusavio bendradarbiavimas;

        7.8. niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukimas į iniciatyvos organizavimą ir dalyvavimą;

        7.9. netradicinių erdvių išnaudojimas jaunimo iniciatyvai.

        8.  Organizacijos, iniciatyvinės grupės ir verslo subjektai, rengdami iniciatyvą konkursui, privalo vadovautis šiais nuostatais.

        9. Konkurso nuostatus įgyvendinantys subjektai už pažeidimus, susijusius su dalyvavimu konkurse bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

        10. Atrinktosios iniciatyvos rūšys yra Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos sudedamosios dalys.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI INICIATYVOS TURINIUI

 

        11. Konkursui teikiama iniciatyva gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis iniciatyvai naudingose srityse. Iniciatyvos paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

        12. Konkursui teikiama iniciatyva turi būti įgyvendinama vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymuose.

        13.  Ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių turi būti jauni žmonės.

        14. Iniciatyvos apimtis, planuojamas rezultatas, iniciatyvos sąmata ir išlaidos privalo būti aiškiai nurodytos.

        15. Iniciatyva privalo būti įgyvendinama Alytaus mieste.

        16. Alytiškiai sudaro ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių.

        17. Konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurių tikslas yra:

        17.1. atostogos ir turizmas;

        17.2. pelno gavimas.

        18. Taip pat konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurios:

        18.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

        18.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų, kurių vartojimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra draudžiamas, populiarinimą;

        18.3. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

INICIATYVOS TEIKIMAS

 

        19. Iniciatyvos paraiškų atranka pagal galimybes skelbiama viešai vietinėse informavimo priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

        20. Paraiškos priimamos visus biudžetinius metus iki lapkričio 30 d. Esant lėšų stygiui, vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) apie tai informuoja pareiškėją elektroniniu paštu, pirminio paraiškos vertinimo metu.

2018 m. rugsėjo 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1153 redakcija

 

        21. Paraiškas iniciatyvai finansuoti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Alytaus mieste.

        22. Atrankai teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta ir elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiškos dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvų atrankoje forma (1 arba 2 priedai, 1 egz.), kiti papildomi dokumentai, jei reikia (1 egz.).

        23. Pareiškėjai, kurių paraiškos biudžetas nuo 300 Eur iki 1 000 Eur, turi pildyti detalią paraišką (1 priedas). Tuo atveju, jeigu iniciatyva neviršija 300 Eur, pildoma supaprastinta paraiška (2 priedas).

        24. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo iniciatyva neviršija 300 Eur, savivaldybė finansuoja iki 100 proc. iniciatyvos biudžeto lėšų.

        25. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo iniciatyva viršija 300 Eur, savivaldybė finansuoja ne daugiau kaip 90 proc. iniciatyvos biudžeto lėšų. Paraiškos teikėjas privalo nurodyti kitus iniciatyvos finansavimo šaltinius.

        26. Rašytinės formos paraiškos turi būti užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir pateiktas spausdintas jų variantas.

        27. Be teikiamų iniciatyvos finansavimui gauti būtinų rašytine forma užpildytų dokumentų pareiškėjas privalo užpildytas paraiškas ir jų priedus konkurso skelbime nurodytu el. pašto adresu pateikti PDF ar DOC formatu.

        28. Atrankai pateikti dokumentai teikėjui negrąžinami.

 

IV SKYRIUS

INICIATYVOS VERTINIMAS

 

        29. Po paraiškų gavimo jaunimo reikalų koordinatorius per 5 darbo dienas atlieka pirminį paraiškų vertinimą. Atlikdamas pirminį paraiškos vertinimą, jaunimo reikalų koordinatorius tikrina, ar paraiška atitinka šiuos formalius konkurso reikalavimus:

        29.1. ar paraiškos teikėjas yra jaunimo arba su jaunimu dirbanti organizacija, ar verslo subjektas;

        29.2. ar pateiktos visos reikalingos jaunimo iniciatyvos, vykdytos savivaldybės lėšomis, pastarųjų dvejų metų ataskaitos, jei iniciatyvos buvo vykdytos;

        29.3. ar paraiška pateikta tinkamos formos;

        29.4. ar yra visi paraiškoje nurodyti privalomi priedai.

        30. Per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos jaunimo reikalų koordinatorius išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka 13–18 punktų reikalavimų, pranešimus, juose nurodo paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje. Organizacijos per 3 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus nuostatuose nustatyta tvarka el. paštu.

        31. Paraiškos, neatitikusios reikalavimų, toliau nevertinamos.

        32. Vertinant iniciatyvas atsižvelgiama į atrankos kriterijus, nurodytus šiuose nuostatuose.

        33. Komisija per 8  darbo dienas įvertina paraiškas, pildydama Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos vertinimo anketą (forma pateikiama 3 priede), ir teikia siūlymus dėl iniciatyvų finansavimo.

        34. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami savivaldybės interneto portale. Rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po 3 darbo dienų nuo administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo.

        35. Iniciatyvų finansavimas ir atsiskaitymas vykdomas pagal administracijos direktoriaus patvirtintą finansavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašą.

        36. Konkurso rezultatai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Iniciatyvos nuo 300 eurų paraiškos forma organizacijoms / neformalioms grupėms)

 

PARAIŠKA

__________

(data)

 

1. Informacija apie organizaciją / neformalią grupę

Organizacijos / neformalios grupės pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Organizacijos / neformalios grupės narių skaičius

 

 

2. Iniciatyvos pavadinimas

 

 

3. Prašoma suma

Eur

proc.

Bendra projekto suma

 

 

Iš jos

Iš savivaldybės prašoma suma (ne daugiau kaip 90 proc.)

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iniciatyvos vadovas (-ė)

Vardas ir pavardė

 

Telefonas

 

El. pašto adresas

 

Adresas korespondencijai

 

 

5. Iniciatyvos tikslai ir uždaviniai (tikslai ir uždaviniai turi būti aiškūs ir konkretūs, pasiekiami, sprendžiantys specifinę problemą):

 

 

6. Iniciatyvos veiklos rūšių aprašymas ir numatomi kokybiniai rezultatai

Eil. nr.

Iniciatyvos uždavinys

Veiklos rūšys

Planuojami kokybiniai rezultatai

Planuojami kiekybiniai

rezultatai

 

 

 

 

 

Rodiklis (veiklos kiekybinis įvertinimas)

Kiekybinė rodiklio išraiška

 

1.

Pavyzdys: 1 uždavinys

Pavyzdys. 1 uždavinio

1 veikla

Pavyzdys. 1 uždavinio  kokybinis rezultatas

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

7. Visų iniciatyvos metu siekiamų kiekybinių rodiklių aprašymas

Eil. nr.

Rodiklio pavadinimas*

Rodiklio apibūdinimas

(kaip buvo apskaičiuotas rodiklis)

Kiekybinė rodiklio išraiška

1.

Pavyzdys: į projektą tiesiogiai (tiesiogiai įtrauktų dalyvių skaičius turi būti patvirtinamas dalyvių sąrašais) įtrauktų dalyvių skaičius

Pavyzdys: visos projekto metu įvykdytos veiklos dalyvių skaičius

Pavyzdys: 10

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

* Galimi rodikliai – savanorių skaičius, vadovų, konsultantų skaičius, išplėtotų  idėjų skaičius, įkurtų darbo vietų arba įdarbintų jaunų žmonių skaičius, organizuotų stažuočių skaičius, įgyvendinančių iniciatyvą organizacijų skaičius ir t. t.

 

8. Veiklos grafikas (veiklos pasiskirstymas per laikotarpį)

Veiklos pavadinimas

Laikas

 

 

 

9. Iniciatyvos partneriai (lentelę reikia užpildyti, jei programa vykdoma su partneriais):

 

Organizacijos ar institucijos pavadinimas

Būstinės adresas

Adresas korespondencijai (tel., el. p.)

Bendradarbiavimo statusas (bendradarbiavimo sutartis ir kt.)

Glaustai apibrėžkite organizacijos ar institucijos vaidmenį programoje

 

 

 

 

 

 

10. Pateikite detalią informaciją apie planuojamas iniciatyvos įgyvendinimo išlaidas, prašomas iš savivaldybės

Eil. nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų detalizavimas

Iš savivaldybės prašoma lėšų, Eur

Bendra programos suma, Eur

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

11. Privalomi pateikti dokumentai:

Pažymėti X

Organizacijos įstatų kopija

 

Bendradarbiavimo susitarimas ar kiti bendradarbiavimą pagrindžiantys dokumentai (jei iniciatyva vykdoma su partneriais)

 

 

12. Bendras vieno paraiškos egzemplioriaus ir jos priedų lapų skaičius

 

 

 

Organizacijos vadovas (-ė)

 

 

 

                                                                  (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

 

A.V.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Iniciatyvos iki 300 eurų paraiškos forma neformalioms grupėms / organizacijoms)

 

PARAIŠKA

__________

(data)

 

1. Informacija apie organizaciją

Organizacijos pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto svetainė

 

Organizacijos narių skaičius

 

 

2. Informacija apie neformalią grupę (jeigu teikia neformali grupė)

Grupės pavadinimas (jei yra)

 

Elektroninis paštas (jei yra)

 

Interneto svetainė (jei yra)

 

 

3. Iniciatyvos pavadinimas ir aprašymas (nurodykite iniciatyvos tikslą ir uždavinį, kokias veiklas vykdysite ir pan.)

 

 

4. Pateikite informaciją apie planuojamas išlaidas, prašomas iš Savivaldybės

Eil. nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų detalizavimas

Iš savivaldybės prašoma lėšų, Eur

Bendra programos suma, Eur

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

5. Prašoma suma

Eur

proc.

Bendra suma

 

 

Iš jos:

Iš savivaldybės prašoma suma

 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti)

 

 

 

6. Iniciatyvos vadovas (-ė)

 

 

Vardas ir pavardė

 

 

 

Telefonas

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

Adresas korespondencijai

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildoma informacija, pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs Alytaus miesto savivaldybės finansavimą, įsipareigoju naudoti skirtas lėšas pagal pateiktą sąmatą, informuoti savivaldybę, kaip vykdomas projektas, ir pateikti galutinę ataskaitą iki iniciatyvos vykdymo pabaigos.

 

Neformalios grupės / organizacijos vadovas (-ė)

 

 

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos

įgyvendinimo programos iniciatyvos  atrankos konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos vertinimo anketos forma)

 

 

(Pareiškėjas, iniciatyvos pavadinimas)

 

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS PARAIŠKOS

VERTINIMo anketa

__________

(data)

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

 

 

 

 

Maksimalus galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Paraiškos ir pareiškėjo atitikimas konkurso atrankos nuostatų 7 punkte nurodytiems kriterijams

• atitinka

• iš dalies atitinka

• neatitinka

10

 

 

 

10

1–9

0

 

 

 

 

 

2.

Iniciatyvos tikslas ir uždaviniai

• aiškūs ir realūs

• iš dalies aiškūs ir iš dalies realūs

• neaiškūs ar nerealūs

10

 

10

1–9

0

 

 

3.

Iniciatyvos įgyvendinimas

(nuoseklus ir gerai parengtas iniciatyvos įgyvendinimo planas, veikla, jos įvertinimo kriterijai)

• nuoseklu ir išsamu

• trūksta nuoseklumo ir detalumo

• nedetalu ir nenuoseklu

15

 

 

 

 

15

1–14

0

 

 

 

 

 

 

4.

Sprendžiamos jaunimo problemos

(aiškiai įvardytos, aktualios savivaldybės bendruomenei)

• aiškiai įvardytos ir aktualios

• iš dalies įvardytos ir aktualios

• aktualumas abejotinas

• neaktualios

15

 

 

 

15

6–14

1–5

0

 

 

 

 

5.

Reikalingų lėšų pagrindimas

(iniciatyvos lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, realios, suplanuotos atsižvelgiant į iniciatyvos tikslus, veiklą, rezultatus)

• pagrįstos ir realiai suplanuotos

• iš dalies pagrįstos

• nepagrįstos

15

 

 

 

 

15

1–14

0

 

 

 

 

 

6.

Kiti finansavimo šaltiniai

• turi daugiau nei 1 finansavimo šaltinį

• kitų finansavimo šaltinių nenumatyta

10

 

10

0-5

 

 

 

7.

Laukiamas iniciatyvos įgyvendinimo rezultatas

(ilgalaikis ir žymus tiesioginis poveikis savivaldybės bendruomenei, išliekamoji vertė ir pan.)

• ilgalaikis ir žymus

• trumpalaikis ar nelabai žymus

• abejotinas

• jokio poveikio bendruomenei

15

 

 

 

 

 

15

6–14

1–5

0

 

 

 

 

 

 

 

8.

Turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai iniciatyvos veiklai įgyvendinti

• turi pakankamai

• turi nepakankamai

• neturi

10

 

 

10

1–9

0

 

 

 

Bendra balų suma

100

 

 

 

Iniciatyvos privalumai

 

 

 

 

Iniciatyvos trūkumai

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos nario išvada

(iniciatyvą remti, neremti)

 

 

 

Paraiškos įvertinimas

Nuo 50 iki 100 balų – paraiška remtina, mažiau nei 50 balų – paraiška atmestina.

                                                                          

Komisijos narys (-ė)                              ______________                                        ___________________

                                                                     (parašas)                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią