Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-536 2016-06-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VIEVERSIŲ G. 11, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VIEVERSIŲ G. 11, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2016 m. birželio 10 d. Nr.  DV-536

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,  

n u r o d a u:

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Vieversių g. 11, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP-22688;          

2. duomenis projektui rengti:

2.1. projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Stasys Švirinas; 

2.2. formuojamo ir pertvarkomo žemės sklypo plotas  –  apie 0,0630 ha;

2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.4. projekto tikslas – naujo valstybinės žemės sklypo formavimas (formuojamas žemės sklypas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį);

2.5. statinių unikalūs numeriai, kuriems formuojamas žemės sklypas: 1198-3006-1013, Nr. 1198-3006-1024, Nr. 1198-3006-1035, Nr. 1198-3006-1057;

3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

          4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią