Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-542 2016-06-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  ŪDRIJOS G. 33A, ŪDRIJOS G. 35 IR PUNSKO G. 2A,  ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2016 m. birželio 10 d. Nr.  DV-542

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,  

                      n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypų Ūdrijos g. 33A, Ūdrijos g. 35 ir Punsko g. 2A, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), paslaugos bylos Nr. ZSFP -22871;

                      2. duomenis projektui rengti:

                      2.1.projekto iniciatorius ir asmuo, finansuojantis projekto rengimą – Angelė Vaitkevičiūtė; 

                      2.2. formuojamų/pertvarkomų žemės sklypų kadastro Nr. 1101/0004:1386, plotas – 0,0668 ha, kadastro Nr.1101/0004:119, plotas 0,1773 ha, kadastro Nr.1101/0004:1364, plotas 0,2759 ha;

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypų naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                      2.4. projekto tikslas / uždaviniai – pertvarkyti žemės sklypus / sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną,  padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;

                      2016 m. rugpjūčio 8 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-722 redakcija

                      2016 m. lapkričio 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1100 redakcija

 

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS);

4. paskelbti šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią