Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-157 2016-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-157

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba                             n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Alytaus mieste – 1,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei nekilnojamasis turtas neįtrauktas į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 3  punkte.

2. Nustatyti Alytaus mieste veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių nekilnojamasis turtas neįtrauktas į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kaip numatyta sprendimo 3 punkte, sumažintus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

 2.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – fizinių asmenų, vykdančių ūkinę–komercinę veiklą, turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.2. 0,65 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

2.3. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui, kuriame vykdoma ūkinė-komercinė veikla.

3. Nustatyti padidintą, 3,0 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nekilnojamojo turto mokesčio tarifą:

3.1. komercinėse, visuomeninėse ir gyvenamosiose teritorijose pagal miesto bendrąjį planą esančiam nekilnojamajam turtui, kuris yra neprižiūrimas ir apleistas bei savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka įtrauktas į apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašą;

3.2. faktiškai naudojamam nekilnojamam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

Į pradžią