Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-129 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                                       

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 2016 m. balandžio 29 d.   Nr. T-129 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, 13-1 straipsniu, 14  straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

                      2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 2 d.

                      Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                            

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 29 d.

sprendimu Nr. T-129

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašo.

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-52 redakcija

 

2. Nuostatų paskirtis – nustatyti vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) dydžius, jų apskaičiavimo, mokėjimo ir grąžinimo tvarką.

3. Vietinė rinkliava už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose – tai Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią nuostatuose nustatyta tvarka sumoka kiekvienas rinkliavos mokėtojas, norėdamas gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – leidimas) savivaldybės teritorijoje.

4. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.

5. Vietinė rinkliava sumokama už leidimo iki vienerių metų išdavimą, prekybos ar paslaugų teikimo renginių metu atveju – renginių trukmės laikotarpiui.

6. Pagrindinius prekybos viešosiose vietose reikalavimus, leidimų prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo tvarką nustato Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu.

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-52 redakcija

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-159 redakcija

 

7. Visos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklėse, patvirtintose Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, vartojamas sąvokas.

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-52 redakcija

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-159 redakcija

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

8. Nustatomi šie vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo išdavimą:

8.1. prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose – nurodyti 1 priede;

8.2. prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykstančių renginių metu – nurodyti 2 priede.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

9. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugą nustatytose viešosiose vietose už pageidaujamą prekiauti ar teikti paslaugą laikotarpį.

10. Rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam vietinę rinkliavą, išduodamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose.

11. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava sumokama į Alytaus miesto savivaldybės  biudžeto sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS SURINKIMO KONTROLĖ

 

12. Vietinės rinkliavos surinkimą kontroliuoja Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

V SKYRIUS

LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

13. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą lengvatos taikomos Alytaus miesto rinkliavos mokėtojams:

13.1. 100 procentų:

13.1.1. Alytaus miesto savivaldybės:

13.1.1.1.  sukakusiems senatvės pensijos amžių;

13.1.1.2. neįgaliesiems;

13.1.1.3. įstaigoms ir asmenims, teikiantiems paslaugas, prekiaujantiems maisto ir ne maisto prekėmis, renginių, organizuojamų labdaros tikslais, metu, organizuojantiems reklamines akcijas;

13.1.1.4. renginių generaliniams rėmėjams, kuriuos nustato renginio organizatorius;

13.1.1.5. moksleiviams ir studentams, prekiaujantiems savos gamybos produkcija;

13.1.1.6. etnokultūros renginių metu organizuojamose parodose-mugėse savo gamybos produkciją pristatantiems dalyviams;

13.1.1.7. asmenims, teikiantiems paslaugas, prekiaujantiems maisto ir ne maisto prekėmis renginių, organizuojamų savivaldybės seniūnaitijų teritorijose, metu.

13.2. 50 procentų – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams.

14. Asmenys, norintys pasinaudoti šio sprendimo 13.1 ir 13.2 punktuose nustatytomis lengvatomis, dokumentus, patvirtinančius lengvatos teisę, turi pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

                      15. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą grąžinama mokėtojui pateikus motyvuotą prašymą šiais atvejais:

15.1. kai sumokėta daugiau negu savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

15.2. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis.

16. Prašymas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo savivaldybės administracijai turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos.

17. Vietinę rinkliavą grąžina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

 

____________________________________

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų

1 priedas

 

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 redakcija

 

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-159 redakcija

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

 

 

 

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydžiai (Eur)

 

Dienai

Mėnesiui

Metams

1.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais:

 

1.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

2,00

28,00

144,00

1.2. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt. (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

7,00

48,00

384,00

1.3. prekiauti iš automobilių, automobilių priekabų (malkomis, eglutėmis ir jų šakomis)

5,00

28,00

289,00

 

1.4. prekiauti iš automobilių, automobilių priekabų (malkomis, eglutėmis ir jų šakomis) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

10,00

48,00

529,00

1.5. teikti išnešiojamosios prekybos paslaugą (vienam asmeniui)

2,00

10,00

1.6. teikti išvežiojamosios prekybos paslaugą iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių ar jų priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių (už vieną priemonę)

3,00

35,00

 

1.7.  teikti viešojo maitinimo paslaugas

 prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės (prekiaujančios alkoholiniais gėrimais)

0,00 Eur už 1 kv. m

1.8. teikti viešojo maitinimo paslaugas

prie (šalia) esamos stacionarios maitinimo įmonės

0,00 Eur už 1 kv. m

1.9. teikti taksofono paslaugas

104,00

1.10. prekiauti loterijos bilietais

3,00

14,00

144,00

2.

Prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais:

 

2.1. prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

2,00

10,00

28,00

2.2. prekiauti nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

3,00

15,00

43,00

3.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais ar teikti maitinimo paslaugą kioskuose, paviljonuose

144,00

4.

Prekiauti maisto ir ne maisto produktais ar teikti maitinimo paslaugą kioskuose, paviljonuose (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

384,00

5.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti vieną paslaugą – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

72,00

6.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti vieną paslaugą – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

312,00

7.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti keletą paslaugų – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.)

144,00

8.

Teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose (teikti keletą paslaugų – avalynės remonto, raktų gamybos, laikrodžių, buitinės technikos taisymo ir kt.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

384,00

9.

Teikti mobiliojo ir pripučiamojo batuto paslaugas

10,00

43,00

144,00

10.

Teikti mobiliojo ir pripučiamojo batuto paslaugas (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

15,00

63,00

384,00

11.

Nuomoti dviračius, riedlentes, riedučius, riedžius, slides, pačiūžas ir kt. inventorių

3,00

14,00

12.

Nuomoti dviračius, riedlentes, riedučius, riedžius, slides, pačiūžas ir kt. inventorių (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

8,00

34,00

13.

Teikti karuselių, pramoginių įrenginių (atrakcionų) paslaugas

28,00

86,00

162,00

14.

Teikti mobilias paslaugas

15,00

15.

Teikti kitas, priede nenumatytas, paslaugas

8,00

28,00

72,00

Pastaba. Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių.  Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų

2 priedas

 

2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-159 redakcija

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ

 

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydžiai (Eur) vieną dieną

1.

Prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 1.1.

Prekiauti maisto prekėmis  

15,00   Eur už vieną vietą

1.2.

Prekiauti maisto prekėmis (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

20,00   Eur už vieną vietą

1.3.

Prekiauti ne maisto ir kitomis prekėmis

10,00   Eur už vieną vietą

1.4.

Prekiauti ne maisto ir kitomis prekėmis (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

15,00   Eur už vieną vietą

1.5.

Prekiauti tautodailės gaminiais, dailės dirbiniais, rankdarbiais

 3,00   Eur už vieną vietą

1.6.

Prekiauti tautodailės gaminiais, dailės dirbiniais, rankdarbiais (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

8,00   Eur už vieną vietą

2.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas 

20,00   Eur už vieną vietą

3.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

30,00   Eur už vieną vietą

4.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis)

100,00   Eur už vieną vietą

5.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00   Eur už vieną vietą

6.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų)

100,00  Eur už vieną vietą

7.

Teikti viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauti alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00 Eur už vieną vietą

8.

Teikti paslaugas (mobiliojo ir pripučiamo batuto,  atrakcionų, karuselių ir pan.)

100,00 Eur už vieną vietą

9.

Teikti paslaugas (mobiliojo ir pripučiamo batuto,  atrakcionų, karuselių ir pan.) (su galimybe gauti elektros energijos tiekimą)

110,00 Eur už vieną vietą

Pastabos:

1. Jeigu prekybos plotas yra didesnis nei Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 7.4 papunkčiu nustatyti 9 kv. m, t. y. išskaidytas į kelias dalis (prekybos ir aptarnavimo) ar daugiau negu viena darbo vieta, tai mokestis mokamas už kiekvieną prekybos ir aptarnavimo dalį ar darbo vietą atskirai.

2. Galimybė gauti elektros energijos tiekimą suteikiama priklausomai nuo konkrečios prekybos ar paslaugų teikimo vietos ir toje vietoje esančių techninių galimybių.  Rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti elektros energijos tiekimą, privalo nurodyti atsakingą asmenį.

_____________________

 

 

 

Į pradžią